Flaggningsmeddelande i Nilörngruppen Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556322-3782 Nilörngruppen Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-01-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier562 997
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter562 997
Andel
 - aktier4,9377 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,8091 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,8091 % 562 997
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0071 % 1 417
 
TOTALT2,8162 % 564 414
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter564 414
 - andel av rösträtter2,8162 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.