1 januari - 31 mars 2019

Januari - mars siffror
 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 368 (1 939) tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -8 906 (-9 656) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,58) kr.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 950 (-9 682) tkr.
 •  Bruttomarginalen ökade till 52,6 (46,4)%.
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 47% och nådde 6 080 (4 134) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 59%.
Viktiga händelser under kvartalet
 •  Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland ökade med 23% i kvartalet som en följd av rekordförsäljning av elektroder.
 •  Första tillägget till det amerikanska PMA godkännandet godkändes och Nevisense 2 lanserades i USA.
Viktiga händelser efter kvartalet
 • En ny studie publicerades som öppnade upp den nya applikationen för att bedöma hudens barriär för SciBase produkt Nevisense. Artikeln, som heter `Direct assessment of skin epithelial barrier by electrical impedance spectroscopy', är publicerad online i tidskriften Allergy, the European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 
 • Nevisense inkluderades i amerikanska och europeiska forskarledda studier där Nevisense används för att bedöma hudens barriärfunktion.
 • Kallelse till årsstämma 2019 publicerades den 8 april.
 • Årsredovisning 2018 publicerades den 25 april.

apr-mar
jan-mar Rullande jan-dec
KONCERNEN 2019 2018 12 mån 2018
Nettoomsättning, tkr 2 368 1 939 7 327 6 899
Bruttomarginal, % 52,6% 46,4% 53,7% 52,0%
Soliditet, % 79,0% 91,9% 86,6% 88,1%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,27 0,09 0,15 0,13
Likvida medel, tkr 58 057 95 542 58 057 67 514
Kassaflöde från den -8 950 -9 682 -36 751 -37 482
löpande verksamheten, tkr
Resultat per aktie (före -0,54 -0,58 -2,62 -2,66
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 3,78 6,38 7,98 4,30
kr
Genomsnittligt antal 16 618 16 618 10 576 16 618
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 16 618 16 618 16 618 16 618
tusental
Aktiekurs vid periodens 4,14 7,45 4,14 3,10
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 6 080 4 134 14 512 12 566
styck
Genomsnittligt antal 19 20 20 19
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com  

Certified Advisor: 

Avanza AB 
Tel: +46 8 409 421 20 
E-mail: corp@avanza.se  (simon.grant@scibase.com) 

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .