Online Brands Nordic AB (”Bolaget”) genomförde under Q1 2021 en företrädesemission av units. En (1) unit bestod av fem (5) nyemitterade aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 har i enlighet med villkoren fastställts till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 3 maj 2021 till och med den 17 maj 2021, dock ej lägre än 0,07 SEK och ej högre än 0,14 SEK. Således är teckningskursen fastställd till 0,14 SEK per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från den 18 maj till och med 1 juni 2021.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras maximalt 9,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 1 juni 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 1 juni 2021.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Teckningsperiod: 18 maj – 1 juni 2021

Emissionsvolym: 65 347 560 teckningsoptioner av serie TO1 berättigar teckning av 65 347 560 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,14 SEK per aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 27 maj 2021

Utspädning m.m: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 3 278 465 SEK, från 5 267 199 SEK, till 8 545 664 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 65 347 563 aktier, från 104 987 728 aktier, till 170 335 291 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till 38 procent av antalet aktier och 38 procent av antalet röster.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.onlinebrands.se och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

För ytterligare information om Online Brands, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)73 426 61 26

Nyheter