Stabilt resultat möjliggör fortsatta investeringar för långsiktigt hållbar tillväxt

AstraZeneca levererade en stabil intäktstillväxt på 15% (11% i fasta valutakurser[1]) till 7 320 MUSD under kvartalet. Exklusive bidraget från pandemivaccinet mot COVID-19 ökade intäkterna med 11% (7% i fasta valutakurser) till 7 045 MUSD. De övergripande resultaten under kvartalet stärkte bolagets lönsamhet och kassaflöde ytterligare, samtidigt som forskningsportföljen uppvisade goda framsteg. Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2021.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:
"Vi levererade stabila framsteg under första kvartalet 2021 och fortsatte avancemanget i vår forskningsportfölj för livsförändrande läkemedel. Onkologi växte med 16 procent och Nya CVRM växte med 15 procent; Nya läkemedel stod för över hälften av intäkterna och alla regioner levererade en positiv tillväxt. Detta ledde till ytterligare ett kvartal med stark intäkts- och resultattillväxt samt fortsatt lönsamhet och generering av kassaflöde trots pandemins fortsatta negativa påverkan på diagnos och behandling av många sjukdomar. Givet resultatet under det första kvartalet, som var i linje med våra förväntningar, bekräftar vi prognosen för helåret. Vi förväntar oss att påverkan från COVID kommer att minska och förutspår en acceleration under andra halvan av 2021.

Ytterligare betydande framsteg i forskningsportföljen uppnåddes när vi fortsatte att investera i en långsiktig hållbar tillväxt, inklusive studien OlympiA i fas III som uppvisade fördelar med Lynparza mot vissa former av tidiga stadier av bröstcancer. De fortsatta framstegen i forskningsportföljen och de påskyndade verksamhetsresultaten understryker vårt åtagande för patienter samt leveransen av vår tillväxtpotential, något som kommer att förstärkas ytterligare genom det föreslagna förvärvet av Alexion.

"Tabell 1: Ekonomisk sammanfattning kvartal 1 2021

[][][][][]
Utfall i fasta valutakurser
MUSD  Förändring i % Förändring i %
- Produktförsäljning 7 257  15 11
- Intäkter från samarbeten 63  43 42
Totala intäkter 7 320  15 11
- Minus COVID-19 275  Ej relevant[2] Ej relevant
-pandemivaccin
Totala intäkter, exklusive 7 045  11 7
COVID-19 pandemivaccin[3]
Redovisad[4] vinst per 1,19 USD  100 97
aktie (EPS)[5]
Vinst per aktie för 1,63 USD  55 53
kärnverksamheten[6]
Påverkan av pandemivaccin (0,03) USD Ej relevant Ej relevant
på vinst per aktie

De totala intäkterna i korthet under kvartalet:

- En ökad produktförsäljning på 15% (11% i fasta valutakurser) till 7 257 MUSD. Totala intäkter för Nya läkemedel[7] förbättrades med 30% (26% i fasta valutakurser) under kvartalet till 3 891 MUSD, inklusive tillväxt på tillväxtmarknaderna på 33% (30% i fasta valutakurser) till 874 MUSD. Globalt stod nya läkemedel för 53% av de totala intäkterna (Q1 2020: 47%). Q1 2020 gynnades av en låg till medelhög ensiffrig procentuell försäljningsökning efter kortsiktiga lagerökningar i distributionskanalen, som en direkt följd av COVID-19 pandemin

- Tillväxt inom Onkologi på 20% (16% i fasta valutakurser) till 3 024 MUSD, en ökning i Nya CVRM[8 ]på 19% (15% i fasta valutakurser) till 1 306 MUSD. Andningsvägar och Immunologi (R&I) minskade dock med 1% (4% i fasta valutakurser) till 1 546 MUSD, vilket huvudsakligen speglar påverkan på lagerhållning från en godkänd generisk version av Symbicort i USA under Q1 2020 samt fasningen av påverkan från COVID-19

- En ökning på tillväxtmarknaderna med 14% (10% i fasta valutakurser) till 2 592 MUSD, med en tillväxt i Kina på 19% (10% i fasta valutakurser) till 1 679 MUSD. I USA ökade de totala intäkterna med 10% till 2 310 MUSD och i Europa med 28% (18% i fasta valutakurser) till 1 546 MUSD

Riktlinjer
Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2021 i fasta valutakurser.

De totala intäkterna förväntas öka med en "low teens" procentsats, tillsammans med snabbare tillväxt av vinst per aktie för kärnverksamheten; i spannet 4,75 till 5,00 USD.

Prognosen innefattar inte intäkter från eller vinstpåverkan av vaccinet mot COVID-19 pandemin under pandemin. På liknande sätt exkluderar prognosen det föreslagna förvärvet av Alexion Pharmaceuticals, Inc. (Alexion), som är tänkt att bli AstraZenecas nya expertisområde och enhet för sällsynta sjukdomar. Förvärvet förväntas slutföras under Q3 2021. AstraZeneca är medveten om förhöjda risker och osäkerheter i samband med påverkan från COVID-19. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

AstraZeneca kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Indikationer
Bolaget tillhandahåller indikationer för helåret 2021 i fasta valutakurser:

- AstraZeneca fortsätter med fokus på att förstärka den operativa hävstångseffekten, samtidigt som man tillgodoser den viktigaste prioriteringen för kapitalallokering för återinvesteringar i verksamheten, nämligen en fortsatt investering i FoU samt försörjningen av läkemedel och tillgänglighet för patienter på viktiga marknader

- En skattesats för kärnverksamheten på 18-22%. Variationer i skattesatsen för kärnverksamheten mellan kvartalen förväntas fortsätta

Valutakurseffekter
Om valutakurserna för april-december 2021 ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under kvartalet förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i gynnsam påverkan på totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Utvecklingen i sammandrag

- Totala intäkter, bestående av produktförsäljning och intäkter från samarbeten, ökade med 15% under kvartalet (11% i fasta valutakurser) till 7 320 MUSD. Produktförsäljningen ökade med 15% (11% i fasta valutakurser) till 7 257 MUSD, drivet främst av resultaten för nya läkemedel inom onkologi och bioläkemedel, inklusive Tagrisso och Farxiga. Totala intäkter innefattade 275 MUSD från försäljning av vaccin mot COVID-19 pandemin

- Den redovisade bruttovinstmarginalen[9 ]minskade med tre procentenheter till 74,3% och bruttovinst-marginalen för kärnverksamheten[9 ]minskade med tre procentenheter under kvartalet till 74,6%. Resultatet speglar huvudsakligen betydande påverkan från jämlik distribution av vaccinet mot COVID-19 pandemin, utan vinst för AstraZeneca, tillsammans med ökat tillskott från olika överenskommelser gällande vinstdelning, primärt för Lynparza och effekterna av den kinesiska nationella förteckningen över ersättningsläkemedel (NRDL) och de volymbaserade inköps- och patientprogrammen (VBP). En högre andel av onkologiförsäljningen och ökad patienttillgång i Kina uppväger delvis dessa effekter. Dessa variationer i bruttomarginalutvecklingen mellan kvartalen kan förväntas fortsätta

- De redovisade totala rörelsekostnaderna ökade med 13% (9% i fasta valutakurser) under kvartalet till 4 741 MUSD och stod för 65% av de totala intäkterna (Q1 2020: 66%). Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 15% (11% i fasta valutakurser) till 4 136 MUSD och utgjorde 57% av de totala intäkterna (Q1 2020: 57%)

- De redovisade forsknings- och utvecklingskostnaderna samt FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade med 24% (19% i fasta valutakurser) under kvartalet till 1 713 MUSD respektive med 23% (18% i fasta valutakurser) till 1 638 MUSD. Ökningarna speglar främst investeringar i fas III och avancemanget till fas II för flera kliniska utvecklingsprogram, i synnerhet inom bioläkemedel. Bolaget fortsatte att investera i sitt COVID-19-vaccin samt potentiella läkemedel för att förebygga och behandla COVID-19

- Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 8% (4% i fasta valutakurser) till 2 929 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 10% (7% i fasta valutakurser) till 2 399 MUSD, vilket representerade 33% av de totala intäkterna (Q1 2020: 34%)

- Redovisade Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader[10] ökade med 146% (145% i fasta valutakurser) under kvartalet till 1 180 MUSD. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 147% (146% i fasta valutakurser) till 1 180 MUSD under perioden. Ökningen speglar framför allt 776 MUSD i intäkter från avyttringen av AstraZenecas andel på 26,7% av Viela Bio, Inc. (Viela) som en del av Horizon Therapeutics plc:s förvärv av bolaget.

- Den redovisade rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter under kvartalet (åtta i fasta valutakurser) till 26%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med fem procentenheter (sex i fasta valutakurser) till 34%. Resultatet speglar framför allt den tidigare nämnda engångseffekten från Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader[10]

- Rapporterad vinst per aktie på 1,19 USD under kvartalet stod för en ökning på 100% (97% i fasta valutakurser). Vinsten per aktie för kärnverksamheten ökade med 55% (53% i fasta valutakurser) till 1,63 USD. Vinst per aktie gynnades av en lägre skattesats till följd av en icke beskattningsbar vinst från avyttringen av AstraZenecas andel av Viela

Affärsverksamheten i sammandrag

Onkologi
De totala intäkterna ökade med 20% under kvartalet (16% i fasta valutakurser) till 3 024 MUSD.

Tabell 2: Q1 2021 totala intäkter för utvalda onkologiläkemedel

Utfall i fasta valutakurser
Läkemedel MUSD Förändring i % Förändring i %
Tagrisso 1 149 17 13
Imfinzi 556 20 17
Lynparza 543 37 33
Calquence 209 Ej relevant Ej relevant
Enhertu 40 Ej relevant Ej relevant

Nya CVRM
De totala intäkterna ökade med 19% under kvartalet (15% i fasta valutakurser) till 1 306 MUSD.

Tabell 3: Q1 2021 totala intäkter för utvalda läkemedel inom Nya CVRM

Utfall  i fasta valutakurser 
Läkemedel MUSD Förändring i %  Förändring i % 
Farxiga 625 54  50 
Brilinta 374 (8) (11)
Bydureon 103 3  1 
Roxadustat 41 Ej relevant  Ej relevant 
Lokelma 33 Ej relevant  Ej relevant 

Andningsvägar och Immunologi
De totala intäkterna minskade med 1% under kvartalet (4% i fasta valutakurser) till 1 546 MUSD.

Tabell 4: Q1 2021 totala intäkter för utvalda läkemedel inom andningsvägar och immunologi

Utfall  i fasta valutakurser 
Läkemedel MUSD Förändring i %  Förändring i % 
Symbicort 691 (13) (15)
Pulmicort 330 (13) (18)
Fasenra 260 31  27 
Breztri 27 Ej relevant  Ej relevant 

COVID-19
Totala intäkter ökade sekventiellt från 2 MUSD under Q4 2020 till 275 MUSD under första kvartalet 2021.

Tabell 5: Q1 2021 resultat för vaccin mot COVID-19 pandemin

Utfall i fasta valutakurser
Läkemedel MUSD Förändring i % Förändring i %
Vaccin mot COVID-19 pandemin 275 Ej relevant Ej relevant

Tillväxtmarknader
De totala intäkterna ökade med 14% under kvartalet (10% i fasta valutakurser) till 2 592 MUSD. Nedgången för Pulmicort  innefattade en negativ påverkan på fyra procentenheter (fyra i fasta valutakurser) och minskade den övergripande totala intäktstillväxten under kvartalet.

Kina steg med 19% (10% i fasta valutakurser) till 1 679 MUSD under kvartalet och utgjorde 65% av de totala intäkterna på tillväxtmarknaderna. Nya läkemedel, främst drivet av Tagrisso inom Onkologi och Forxiga inom Nya CVRM, levererade en särskilt positiv tillväxt. Den totala intäktstillväxten under kvartalet innefattade dock en negativ påverkan på fem procentenheter (fyra i fasta valutakurser) från den minskade försäljningen av Pulmicort, vilket hämmade den övergripande intäktstillväxten under kvartalet. Totala intäkter exklusive Kina ökade med 6% (11% i fasta valutakurser) till 913 MUSD, med särskilt starka resultat i Mellanöstern och Afrika.

Affärsutveckling
Förvärv av aktier i Acerta Pharma B.V. (Acerta)
I december 2015 gjorde bolaget en överenskommelse om att förvärva 55% av hela det utfärdade aktiekapitalet i Acerta mot en direkt betalning på 2,5 miljarder USD, en summa som betalades 2016. Ett ytterligare belopp på 1,5 miljarder USD betalades 2017 vid mottagandet av det första amerikanska myndighetsgodkännandet av Calquence. Avtalet innefattade optioner som, om man valde att utnyttja dem, gav Acertas aktieägare möjlighet att sälja, och AstraZeneca att köpa, de återstående 45% av aktierna i Acerta. Det slutliga villkoret för att dessa optioner skulle falla ut var uppfyllt i november 2020 när Calquence fick marknadsgodkännande i EU. AstraZeneca utnyttjade optionen att förvärva de återstående 45% av aktierna i Acerta i april 2021.

Avtalet innebar initialt att de återstående 45% av aktierna i Acerta skulle förvärvas till ett pris av cirka 3 miljarder USD netto av vissa kostnader och betalningar som uppkommit hos AstraZeneca och netto av överenskomna framtida justerande poster baserad på en i förväg överenskommen prismekanism. I oktober 2019 trädde ett ändringsavtal i kraft som redovisades som en del av resultatet för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2019, vilket ändrade tidpunkten för utbetalningarna samt minskade de maximala beloppet som krävdes för att förvärva de återstående utestående aktierna i Acerta om optionsrätten utövades. Betalningarna ska göras i liknande årliga delbetalningar under 2022, 2023 och 2024. De ändrade villkoren speglas i de antaganden som använts för att beräkna de upplupna kostnaderna för optionsförpliktelserna per 31 mars 2021 på 2 336 MUSD.
Hållbarhet i sammandrag
Den senaste utvecklingen av och framstegen mot Bolagets hållbarhetsprioriteringar redovisas nedan:

a. Tillgång till hälso- och sjukvård

AstraZeneca och dess underlicenstagare Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII), har levererat över 48 miljoner doser COVID-19-vaccin till över 120 länder genom COVAX[11], det multilaterala vaccinationsprogrammet som leds av den globala vaccinalliansen Gavi,(the Vaccine Allicance) Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) och världshälsoorganisationen WHO; över 80% av dessa doser har gått till låg- och medelinkomstländer.

b. Miljöskydd

Under perioden fick bolaget erkännande för sitt ledarskap vad gäller att bygga upp hållbara affärsmodeller som ett av de främsta 7% företagen i CDP (https://www.linkedin.com/company/cdp-worldwide/):s Supplier Engagement Rating Leaderboard (https://www.cdp.net/en/research/global-reports/transparency-to-transformation#2c467e4fe623c1b8f23fd3d91d63a52b) 2020. Genom att arbeta med leverantörer för att minska utsläppen hjälper AstraZeneca till att driva forskningsbaserade klimatåtgärder i värdekedjan, en viktig komponent i bolagets strategi Ambition Zero Carbon (https://www.astrazeneca.com/sustainability/environmental-protection/greenhouse-gas-reduction.html).

c. Etik och transparens

Bolaget släppte sin sjunde årliga Hållbarhetsrapport och Hållbarhet i sammandrag på sin webbplats samt i sociala medier. Rapporten släpptes i samband med årsredovisningen med information från Form 20-F 2020. Rapporten beskriver framsteg och utmaningar samt mål för framtiden.

En mer omfattande hållbarhetsuppdatering finns i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Fotnoter
Följande noter avser sidorna ett till fem.

1. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
2. Ej relevant.
3. Totala intäkter exklusiveCOVID-19 pandemivaccinet överensstämmer inte med god redovisningssed (non GAAP measures), vilket exkluderar intäkter eller vinstpåverkan från försäljningen av pandemins COVID-19-vaccin under pandemiperioden för att underlätta en jämförelse mot prognos.
4. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK och EU-anpassade internationella redovisningsstandarder (IFRS's) ochFinancial Reporting Standards (IFRS), som är utfärdad av International Accounting Standards Board (IASB).
5. Vinst per aktie.
6. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
7. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Koselugo, Farxiga, Brilinta, Lokelma, roxadustat, Fasenra, Bevespi och Breztri. De nya läkemedlen utgör pelarna inom de tre sjukdomsområdena (tidigare kallade terapiområdena) Onkologi, Kardiovaskulära sjukdomar, Njursjukdomar och Metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi (R&I) och är viktiga plattformar för framtida tillväxt.
8. Nya CVRM omfattar Brilinta, läkemedel för njursjukdomar och diabetes.
9. Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
10. I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport
11. 18,4 miljoner doser av AstraZenecas vaccin mot COVID-19 pandemin och 29,9 miljoner av SII:s Covidshield-vaccin.
12. COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) är en koalition som leds av CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Gavi, Vaccine Alliance (Gavi), och WHO. Det är det enda globala projektet där regeringar och tillverkare samlas för att säkerställa att säkra och effektiva COVID-19-vaccinr görs tillgängliga världen över för såväl hög- som låginkomstländer.

Tabell 6: Forskningsportföljen i sammandrag

Följande tabell beskriver betydande utveckling av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

 

[[]]

[[]]

Myndighetsgodkännanden eller andra
åtgärder från myndigheter · Tagrisso - adjuvant icke
småcellig lungcancer[1](EGFRm[2])
godkännande (KINA)

 • Tagrisso - adjuvant icke
småcellig lungcancer (EGFRm):
positivt utlåtande (EU)
 • Imfinzi - cancer i urinblåsan
(andra linjens behandling)
(indikation har frivilligt dragits
tillbaka) (USA)
 • Koselugo - NF1[[[3]]]: positivt
utlåtande (EU)
Godkännanden från
registreringsmyndighet och/eller · Lynparza - bröstcancer
ansökan om registrering (BRCAm[4]): ansökan har frivilligt
dragits tillbaka (KINA)
 • Brilique -
kranskärlssjukdom[5]/diabetes typ
2[6] CVOT[7]: ansökan har frivilligt
dragits tillbaka (EU, KINA)
Övergripande resultat från viktiga fas
III-studier eller andra större · Lynparza - adjuvant bröstcancer
händelser (BRCAm): nådde det primära målet för
fas III
 • Farxiga - COVID-19: nådde inte
det primära målet för fas III
 • roxadustat - anemi på grund av
kronisk njursvikt[8]: försenat
myndighetsbeslut på grund av
sammankallande av rådgivande kommitté
(USA)
 • nirsevimab - RSV[[[9]]]: nådde
det primära målet för fas III
 • COVID-19-vaccin - COVID-19: nådde
det primära målet för fas III (studie
i USA)
 

[1]NSCLC - icke-småcellig lungcancer.

[2] EGFRm - Epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad.

[3] NF1 - Neurofibromatos typ 1, ett genetiskt tillstånd som gör att tumörer växer längs nerver i huden, hjärnan och andra delar av kroppen.

[4] Mottaglighetsgen för bröstcancer har halverats, muterats.

[5] CAD - kranskärlssjukdom.

[6] Diabetes typ 2.

[7] CVOT - kardiovaskulär utfallsstudie.

[8] CKD - kronisk njursvikt.

[9] RSV - Respiratoriskt syncytialvirus.

Tabell 7: Forskningsportföljen - förväntade större nyheter

[[]]

[[]]

[[]]
[[]]

[[]][[]]
[[]]

Tidplan Nyhetsflöde
H1 2021

 • Tagrisso - adjuvant icke småcellig lungcancer (EGFRm):
myndighetsbeslut (EU)
 • Imfinzi +/- treme - icke småcellig lungcancer (första linjens
behandling) (POSEIDON): övergripande resultat (total
överlevnad[[[10]]])
 • Calquence - kronisk lymfatisk leukemi[11] (R/R[12]) (ELEVATE
R/R): ansökan om registrering
 • Koselugo - NF1: myndighetsbeslut (EU)

 •  Farxiga - kronisk njursvikt: myndighetsbeslut (USA)

 • Symbicort - mild astma: myndighetsbeslut (EU)

 • Fasenra - näspolyper[[[13]]], ansökan om registrering
 • tezepelumab - allvarlig astma: ansökan om registrering

 • COVID-19-vaccin - COVID-19: ansökan om registrering (USA, JAPAN)

 • AZD7442 - SARS-CoV-2: övergripande resultat, ansökan om

registrering
H2 2021
 • Imfinzi - inoperabel[[[14]]], icke småcellig lungcancer i stadium
III (PACIFIC-2): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi - icke småcellig lungcancer (första linjens behandling)
(PEARL): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme - icke småcellig lungcancer (första linjens
behandling) (POSEIDON): ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme - levercancer (första linjens behandling):
övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza - adjuvant bröstcancer: ansökan om registrering
 • Lynparza - prostatacancer (andra linjens behandling):
myndighetsbeslut (KINA)
 • Lynparza - prostatacancer (första linjens behandling,
kastrationsresistent): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Enhertu - bröstcancer (andra linjens behandling, HER2+[15]):
övergripande resultat[16], ansökan om registrering
 • Forxiga - kronisk njursvikt: myndighetsbeslut (EU, JAPAN, KINA)
 • Farxiga - HF (HFpEF[[[17]]]): övergripande resultat
 • Brilique - stroke (THALES): myndighetsbeslut (EU, KINA)
 • roxadustat - anemi på grund av kronisk njursvikt:
myndighetsbeslut (USA)
 • PT027 - astma: övergripande resultat
 • anifrolumab - lupus (SLE[18]): myndighetsbeslut (USA, EU, JAPAN)

 • nirsevimab - RSV (MEDLEY): övergripande resultat

2022
 • Imfinzi - icke småcellig lungcancer (första linjens behandling)
(PEARL): ansökan om registrering
 •  Imfinzi - ES-SCLC[[[19]]]: myndighetsbeslut (KINA)
 • Imfinzi - LS-SCLC[[[20]]]: övergripande resultat, ansökan om
registrering
 • Imfinzi - levercancer (lokoregional): övergripande resultat,
ansökan om registrering
 • Imfinzi - gallvägscancer: övergripande resultat, ansökan om
registrering
 • Lynparza - äggstockscancer (tredje linjens behandling, BRCAm):
ansökan om registrering
 • Enhertu - bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+) (fas
III): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Enhertu - bröstcancer (låg HER2): övergripande resultat, ansökan
om registrering
 • Calquence - CLL: ansökan om registrering (KINA)
 • Koselugo - NF1: ansökan om registrering (JAPAN, KINA)

 • Farxiga - HF (HFpEF): ansökan om registrering

 • roxadustat - MDS[[[21]]]: övergripande resultat, ansökan om
registrering
 • PT027 - astma: ansökan om registrering

 • nirsevimab - RSV: ansökan om registrering

Den fullständiga versionen av resultatrapporten på engelska finns nedan som en bifogad fil

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender
Bolaget kommer att publicera resultaten för halvåret och det andra kvartalet torsdagen den 29 juli 2021.

AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom onkologi och bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi. AstraZeneca är baserade i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Besök astrazeneca.com och följ bolaget på Twitter @AstraZeneca.

Kontakter
Kontaktuppgifter till Investor Relations Team finns här (https://www.astrazeneca.com/investor-relations.html#Contacts). Kontaktuppgifter till Media finns här (https://www.astrazeneca.com/media-centre/contacts.html).

 

[1]NSCLC - icke-småcellig lungcancer.

[2] EGFRm - Epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad.

[3] NF1 - Neurofibromatos typ 1, ett genetiskt tillstånd som gör att tumörer växer längs nerver i huden, hjärnan och andra delar av kroppen.

[4] Mottaglighetsgen för bröstcancer har halverats, muterats.

[5] CAD - kranskärlssjukdom.

[6] Diabetes typ 2.

[7] CVOT - kardiovaskulär utfallsstudie.

[8] CKD - kronisk njursvikt.

[9] RSV - Respiratoriskt syncytialvirus.

[10] OS - total överlevnad.

[11] CLL - Kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste typen av leukemi bland vuxna.

[12] R/R - Recidiverande/refraktär.

[13] Godartade mjuka utväxter inuti näsan.

[14] Tumören kan inte tas bort helt genom kirurgi.

[15] HER2+ - Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-positiv.

[16] Baserat på en planerad interimsanalys enligt vad som kommunicerats av Daiichi Sankyo under Q2 av deras budgetår 2021.

[17] HF - hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

[18] SLE - Systemisk lupus erytematos, en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i bindväv i hela kroppen.

[19] ES-SCLC - småcellig lungcancer i framskridet stadium.

[20] LS-SCLC - småcellig lungcancer i begränsat stadium.

[21] MDS - Myelodysplastiskt syndrom.