Koncernens finansiella ställning är stark men med hänsyn till den osäkerhet som Covid-19 skapat har Holmens styrelse beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma. 

Styrelsen har även beslutat att årsstämman kommer att äga rum den 4 juni 2020. 

Holmens valberedning har i samband med detta meddelat att den föreslår oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare förslag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12
Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 29 april 2020 kl. 11.30.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.