Kvartalet i korthet (jämfört med andra kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster)
 • Återtagen kostnadskontroll. Kostnaderna minskade med 3%.
 • Affärerna fortsätter att utvecklas väl. Intäkterna ökade med 5%.
 • Lönsamheten har förbättrats. Underliggande rörelseresultat ökade med 14%. RoE var 11,6%.
 • Kapitalbasen har ytterligare stärkts. Kärnprimärkapitalrelationen var 19,4%.

Tredje kvartalet 2020                                 
- jämfört med andra kvartalet 2020

 • Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, steg med 14%. Resultatet belastades med en avsättning till en omstruktureringsreserv på
-1 470 mkr. Inklusive den posten minskade rörelseresultatet med 16% till 4 227 mkr (5 054).
 • Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 11,6%. Inklusive dessa uppgick räntabiliteten till 8,4% (10,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,68 kr (2,00).
 • Intäkterna steg, justerat för valutakurs-effekter, med 5%. Inklusive dessa steg intäkterna med 4% till 11 014 mkr (10 625).
 • Kostnaderna sjönk, justerat för jämförelse-störande poster samt valuta, med 3%. Inklusive dessa ökade kostnaderna med 23% till -6 738 mkr (-5 474).
 • K/I-talet, justerat för engångsposter, sjönk till 47,7% (51,5). Inklusive dessa poster steg K/I-talet till 61,2% (51,5).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till -28 mkr (-11).
Januari - september 2020                                  
- jämfört med januari - september 2019
 • Rörelseresultatet, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, var i stort oförändrat. Inklusive dessa minskade resultatet med 10% till 14 423 mkr (16 101).
 • Räntabiliteten på eget kapital, justerat för engångsposter, uppgick till 10,6% (12,6) och inklusive dessa till 9,7% (11,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 5,66 kr (6,43).
 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 19,4% (17,4). Den tidigare föreslagna utdelningen för 2019 är fortfarande avdragen i kapitalbasen.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (0,05).
 • Intäkterna, justerat för valuta, var i stort oförändrade. Inklusive valuta minskade de med 1% till 32 817 mkr (33 188).
 • Den underliggande kostnadsökningen, justerat för valuta och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,7%. Inklusive dessa steg kostnaderna med 9% till
-17 718 mkr (-16 189).
 • Justerat för engångsposter uppgick K/I-talet till 49,3% (48,5). Inklusive dessa uppgick K/I-talet till 54,0% (48,8).
 • Handelsbanken har mer nöjda kunder än genomsnittet på samtliga hemma-marknader, både på privat- och företags-marknad, enligt SKI/EPSI 2020.
[image] I det tredje kvartalet 2020 bokfördes en avsättning till en omstruktureringsreserv på -1 470 mkr samt en nedskrivning av IT-system med -38 mkr. Under första halvåret 2019 gjordes en upplösning av 2018 års preliminära avsättning till Oktogonen med 829 mkr. I andra kvartalet 2019 resultatfördes en omstruktureringsreserv på -30 mkr och i tredje kvartalet 2019 med -900 mkr. I andra kvartalet 2019 erhöll banken en utdelning från VISA Sweden på 55 mkr.

Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com