Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) för infektionsprevention i Mexiko är nu klart, meddelar hälsoministeriet. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention för de mest utsatta patienterna på den näst största marknaden i Latinamerika.

"Vi är äntligen igenom registreringsprocessen i Mexiko, som startade för över två år sedan. Det nya produktgodkännandet innebär att vi kan erbjuda en mer komplett portfölj av produkter för effektiv infektionsprevention för de mest utsatta patienterna, " säger Jonas Östregård, SVP Sales and Marketing och fortsätter:

"Många länder står inför stora samhällsutmaningar, däribland vårdrelaterade infektioner och det finns ett växande behov av förebyggande lösningar. Med Bactiguards portfölj av produkter för infektionsprevention är vi övertygade om att sjukhusen i Mexiko kommer att kunna minska antalet infektioner och begränsa användningen av antibiotika."

Bactiguard har sedan tidigare produktgodkännande i Mexiko för infektionsförebyggande urinkatetrar (BIP Foley) och endotrakealtuber (BIP ETT) och påbörjade försäljningen 2017.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI), även benämnda CVK-relaterade blodinfektioner (CLABSI), utgör en stor del av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, t ex centrala venkatetrar[1]. Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och orsakar då lidande för patienterna samt ökad dödlighet och högre sjukvårdskostnader. Dessa infektioner behandlas dessutom ofta med antibiotika, vilket ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier.

En vanlig komplikation vid behandling med CVKer, utöver infektioner, är trombosbildning. I en ex vivo studie där man använde Trombin-Anti-Trombin (TAT) som markör för trombosrisk, såg man lägre halter av TAT vid användning av BIP CVC i jämförelse med en kateter utan ytskikt, vilket indikerar lägre risk för trombosbildning.[2]

Referenser:
[1.] Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
[2.] Vafa Homann et al. 2015, J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, Mobil: +46 70 521 13 88

Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.
Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.
Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se