1 januari - 30 september 2019

Juli - september i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 940 (1 359) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 868 (-12 754) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 (-0,77) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 264 (-7 692) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 53,4 (52,6)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 54% och nådde 4 752 (3 088) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 63%.
Januari - septemberi siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 476 (4 869) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 387 (-32 709) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,77 (-1,97) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 114 (-27 492) tkr.
 • Bruttomarginalen ökade till 53,1 (51,9)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 43% och nådde 16 544 (11 606) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 53%.
Viktiga händelser under kvartalet
 • Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland fortsätter växa och ökade med 36% i kvartalet som en följd av fortsatt förbättrad elektrodförsäljning. Den totala försäljningen ökade med 43%.
 • I perioden skedde den första försäljningen och leve-ransen av SciBase produkter för utvärdering av hudens barriärfunktion. Den första leveransen var till ett pre-stigefyllt sjukhus i Japan för forskning inom hudens barriärfunktion på spädbarn.
 • Ny Nevisense mjukvara frisläpptes som inkluderar trådlös integration med Heines digitala dermatoskopisystem, verktyg för analys av hudens barriärfunktion samt ytterligare användarförbättringar.
Viktiga händelser efter kvartalet
 • SciBase erhåller den första ordern till ett flertal kliniker från en stor dermatologikedja i USA. Advanced Dermatology, P.C., är en amerikansk dermatologigrupp bestående av över 40 kliniker i New York tri-state området.
 • SciBase erhåller order från hudkliniken vid Mount Sinai sjukhuset i New York.
 • En valberedning har utsetts.

          okt-sep  
  juli jan-sep Rullande jan-dec
-sep
KONCERNEN 2019 2018 2019 2018 12 mån 2018
Nettoomsättning, tkr 1 940 1 359 6 476 4 869 8 506 6 899
Bruttomarginal, % 53,4% 52,6% 53,1% 51,9% 52,8% 52,0%
Soliditet, % 73,4% 89,2% 73,4% 89,2% 83,2% 88,1%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,36 0,12 0,36 0,12 0,20 0,13
Likvida medel, tkr 35 77 551 35 917 77 551 35 917 67 514
917
Kassaflöde från den -10 -7 692 -29 114 -27 492 -39 104 -37 482
löpande verksamheten, tkr 264
Resultat per aktie (före -0,59 -0,77 -1,77 -1,97 -2,46 -2,66
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 2,53 4,97 2,53 4,97 3,75 4,30
kr
Genomsnittligt antal 16 16 618 16 618 16 618 16 618 16 618
aktier, tusental 618
Antal utestående aktier, 16 16 618 16 618 16 618 16 618 16 618
tusental 618
Aktiekurs vid periodens 5,25 4,52 5,25 4,52 5,25 3,10
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 4 752 3 088 16 544 11 606 20 416 15 478
styck
Genomsnittligt antal 18 19 18 20 18 19
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08.00 CET.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com  

Certified Advisor: 

Avanza AB 
Tel: +46 8 409 421 20 
E-mail: corp@avanza.se  (simon.grant@scibase.com) 

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .