"Investors långsiktiga framgång avgörs främst av våra företags förmåga att prestera bättre än sina globala konkurrenter. Som engagerad ägare driver och stödjer vi initiativ för att uppnå långsiktigt uthållig och lönsam tillväxt genom innovation, geografisk expansion, operationell effektivitet och strukturella förändringar."

Johan Forssell, vd och koncernchef Investor 

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet
  •     Det justerade substansvärdet uppgick till 485 019 Mkr (634 kronor per aktie) per den 31 december 2019, en ökning om 29 098 Mkr, motsvarande 6 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 7 procent under kvartalet, jämfört med 10 procent för SIXRX avkastningsindex. Detta innebär att vårt justerade substansvärde ökade med 33 procent under 2019. Vår totalavkastning uppgick till 40 procent, jämfört med 35 procent för SIXRX avkastningsindex.
  •     Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 9 procent. Investor köpte aktier i ABB för 1,0 mdr kronor.
  •     Baserat på bedömda marknadsvärden minskade värdet på Patricia Industries, exklusive kassan, med 3 procent, negativt påverkat av lägre multiplar.
  •     Omsättningstillväxten (pro forma) för de större dotterföretagen uppgick till 9 procent, varav 2 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA ökade med 3 procent. Justerat för jämförelsestörande poster ökade EBITA med 6 procent. Distribution och avyttringslikvider till Patricia Industries uppgick till totalt 6,8 mdr kronor.
  •     Inom Patricia Industries aviserade Laborie och Piab de strategiskt viktiga förvärven av Clinical Innovations respektive TAWI Group.
  •     Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 9 procent, drivet av en stark kursutveckling för EQT AB, medan värdet på våra fondinvesteringar (rapporteras med ett kvartals fördröjning) i stort sett var oförändrat. Nettokassa-flödet till Investor uppgick till 2,7 mdr kronor.
  •     Skuldsättningsgraden (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 2,8 procent per 31 december 2019 (6,1 procent per 31 december 2018).
  •     Styrelsen föreslår en utdelning om 14,00 (13,00) kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 10,00 kronor per aktie i maj 2020 och 4,00 kronor per aktie i november 2020.

 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.