Emotra informerade den 16 november i ett pressmeddelande om att en avsiktsförklaring tecknats med ett Londonbaserat psykiatrisjukhus, som under en tid ska prova ut användningen av EDOR® i klinisk rutin. Under de senaste dagarna har sjukhuset startats upp genom utbildning av läkare och testledare. Under onsdagen presenterades EDOR även för styrelsen i det bolag som äger sjukhuset i London. Utprovningen som nu är på väg att starta upp kan på sikt öppna dörren till fler av ägarbolagets övriga sjukhus.

Emotras möten med psykiatriska sjukhus i London och Paris har under de senaste månaderna varit mycket konstruktiva och givit värdefulla erfarenheter som lett till att bilden klarnat beträffande lämpligast målgrupp, kommunikation och arbetssätt i den här tidiga fasen. Arbetet har underlättats av att den vetenskapliga dokumentationen runt metoden ytterligare har stärkts under året.

Dels har ett aggregat av resultaten från tidigare blinda studier visat att risken är 25 gånger högre bland hyporeaktiva och ytterligare har Lars-Håkan Thorell lyckats verifiera en väl underbyggd biologisk förklaringsmodell för hyporeaktivitet och dess koppling till självmordsrisk. Att det nu, i biologiska termer, går att förklara hur hyporeaktivitet uppstår, är mycket värdefullt i kontakterna med vårdgivarna.

Som beskrivits tidigare fokuserar Emotra sin marknadsbearbetning på större städer i Europa, vilket ser ut att fungera väl. Nu följer en period där Emotra kommer att jobba nära de första kunderna under deras provperioder, samtidigt som man kommer att fortsätta marknadsföringen.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.