Stockholm, May 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under kvartalet 1 januari 2019–31 mars 2019

- Den 25 januari 2019 meddelade Vostok New Ventures (”Vostok” eller ”Bolaget”) att Bolaget sålt samtliga aktier i Avito mot ett kontant vederlag om 540 miljoner USD (MUSD).

- Under första kvartalet 2019 delade Vostok New Ventures ut 25 SEK per aktie (215,3 MUSD) genom ett obligatoriskt split- och inlösenförfarande som beslutades vid en extra bolagsstämma den 14 februari 2019 och genomfördes den 14 mars 2019.

- Efter försäljningen av Avito meddelade Bolaget den 28 januari 2019 om förtida inlösen av samtliga utestående obligationer av serie 2017/2020 och serie 2018/2022. Inlösen slutfördes den 21 februari 2019.

- Under första kvartalet 2019 genomförde Vostok New Ventures uppföljande investeringar omfattande 10,1 MUSD i VOI, 2,3 MUSD i Gett, 0,2 MUSD i Shwe Property och en ny investering på 7 MUSD i Shohoz, ett snabbväxande företag inom persontransport och budservice i Bangladesh.

Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat

- Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 584,87 MUSD den 31 mars 2019 (31 december 2018: 876,71), motsvarande 7,57 USD per aktie (31 december 2018: 10,37). Givet en växelkurs SEK/USD om 9,2821 var värdena 5 428,81 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december 2018: 7 864,96 MSEK) respektive 70,28 SEK (31 december 2018: 93,01).

- Substansvärdet per aktie i USD minskade med 27,0%, huvudsakligen på grund av split- och inlösenförfarandet om 25 SEK per depåbevis.

- Koncernens substansvärde per aktie i USD justerat för inlösenförfarandet om 25 SEK per depåbevis, minskade med 0,1%, vilket till största delen är hänförbart till försvagning av SEK mot USD.

- Periodens resultat uppgick till -26,58 miljoner US-dollar (MUSD) (26,24 för perioden 1 januari 2018–31 mars 2018). Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,33 USD (0,31).

Aktieinfo

- Den 29 januari 2019 meddelade Vostok New Ventures att Bolagets styrelse beslutat om ett förnyat mandat att återköpa depåbevis. Under räkenskapsperioden har Vostok New Ventures återköpt 7 316 101 depåbevis. Vid periodens utgång uppgick antalet utestående aktier (SDB) till 77 246 256, exklusive 8 442 053 återköpta SDB.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Den 10 april 2019 meddelade Vostok New Ventures att Bolagets styrelse beslutat tilldela Per Brilioth, VD för Vostok New Ventures, en särskild bonus om 15 MUSD brutto efter den framgångsrika försäljningen av Avito under januari 2019.

- I april 2019 investerade Vostok New Ventures ytterligare 16,3 MUSD i Gett som en del av en utökning av den tidigare finansieringsrundan.

- I april 2019 investerade Vostok New Ventures ytterligare 6 miljoner GBP i Babylon genom ett konvertibellån.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 15 maj klockan 13:00 CEST. För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease torsdagen den 9 maj, på www.vostoknewventures.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08.00 CEST.

Bilaga