Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att till förfogande stående medel, innefattande årets resultat, skulle balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Erika Henriksson, Uta Kemmerich-Keil, Kristofer Tonström och Flemming Ørnskov omvaldes som styrelseledamöter. Mark Keatley och Patrick Smallcombe valdes in som nya styrelseledamöter. Patrick Smallcombe valdes även till styrelseordförande.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Erika Henriksson, som är verksam vid EQT, har meddelat att hon kommer att efterskänka sitt styrelsearvode till hjälporganisationer eller andra välgörande ändamål för att motverka effekterna av coronapandemin.

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022 (omval) och att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Årsstämman antog styrelsens förslag om en ändrad bolagsordning, varigenom en ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta. Bolagsordningen ändras även för att höja lägsta och högsta summa för aktiekapitalet samt lägsta och högsta antal aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästa årsstämma - besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

OM KARO PHARMA

Karo Pharma erbjuder "Smart choices for everyday healthcare".Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021, klockan 16. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.news.cision.com.