Lund, Sverige - 31 juli 2019 - BioInvent International AB (publ) ("BioInvent" eller "Bolaget") (OMXS: BINV) meddelar idag att Pfizer Inc. ("Pfizer") (NYSE: PFE) har valt den första målstrukturen under bolagens forskningssamarbete och licensavtal (http://www.bioinvent.se/media/pressmeddelanden/releases?id=1C74049D36D8E41E) inom cancerimmunterapi, som bolagen ingick i december 2016 i syfte att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloidceller.

Valet av en målstruktur resulterar i en betalning från Pfizer till BioInvent på 300 000 USD. Eventuella val och utveckling av antikroppar riktade mot denna målstruktur, såväl som eventuella val av ytterligare målstrukturer och utveckling av antikroppar riktade mot dessa, skulle göra BioInvent berättigat till ytterligare milstolpsbetalningar enligt villkoren i avtalet från 2016.

Martin Welschof, BioInvents vd, kommenterar: "Valet av denna första målstruktur visar att vårt samarbete med Pfizer utvecklas väl. Vi anser att detta är en viktig validering av vår teknologiplattform F.I.R.S.TTM, som är en patientcentrisk metodik som möjliggör upptäckt av humana antikroppar och målstrukturer med hjälp av vårt högkvalitativa antikroppsbibliotek n-CoDeR®."

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd   Hans Herklots, LifeSci Advisors 
046-286 85 50  +41 79 598 71 49    
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. 

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 13.00 CET.