Kvartalet 1 juli- 30 september
 • Ny kund erhållen på Island
 • ObsteCare startar förberedelse för lansering i USA
 • Omfattande arbete med att bygga upp ett internationellt partnernätverk
 • EPO - European Patent Office meddelar att man avser utfärda patent
 • Företaget uppdaterar hemsidan med nytt informativt material för den födande kvinnan
 • Nettoomsättningen uppgick till 121 (107) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 009 (-142) KSEK Nya redovisningsprinciperna började tillämpas Q3 2017 och aktiverade kostnader samt avskrivningar belastade därmed Q3 för hela den ackumulerade perioden 2017 (Q1 - Q3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,075 (-0,013) SEK Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 (10 104 542) st.
Rapportperioden 1 januari - 30 september
 • ObsteCare noterades på Spotlight Markets 4 januari 2018.
 • Nettoomsättningen ökar till 408 (276) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 686 (-1 459) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,200 (-0,136) SEK Beräknat på antal aktier som är registrerade per rapportdagen 13 411 852 (10 104 542) st.

Kommentarer från VD
Under kvartal tre överträffades återigen förra årets försäljning. Intäkterna uppgick under kvartalet till 121 KSEK (107 KSEK). Totalt uppgick försäljningen ackumulerat till och med september till 408 KSEK (276 KSEK). 

Kvartal tre är normalt en lågintensiv period vad gäller nya kunder, då förlossningsklinikerna i Europa vanligen under juli och augusti inte initierar nya aktiviteter. Detta på grund av att personalsituationen är pressad under semesterperioden. Det är därför extra glädjande att vi under kvartalet tecknade en ny kund, Landspitali University Hospital i Reykjavik, som hyr ett mätinstrument. Kliniken är Islands enda Universitetssjukhus och har ungefär 3000 förlossningar per år.
Utrustningen installerades första veckan i oktober och inga hyresintäkter påverkar därför de redovisade intäkterna i kvartal tre. 

Under augusti beslutade ObsteCares styrelse att tidigarelägga planeringen av introduktionen på USA-marknaden tack vare visat intresse för AFL®-metoden. USA har alltid varit en långsiktigt viktig marknad för ObsteCare och ett antal faktorer gjorde att planeringen tidigarelades. Förutsättningar för att lansera AFL®-metoden är nu mycket goda, då det för närvarande är stort fokus i USA på att reducera kejsarsnitt vid förlossning. Detta passar ObsteCares metod som hand i handske. 

På USA marknaden finns ca 2000 potentiella förlossningskliniker och ca 3 miljoner förlossningar sker varje år. USA är till skillnad från Europa en homogen marknad, då samma språk och behandlingsriktlinjer gäller över hela landet. I Europa varierar både behandlingstraditioner och språk mellan länder. 

För att kunna sälja produkter kommersiellt i USA krävs ett godkännande av den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, FDA. Arbetet med att få produkten godkänd har redan startat. Till hjälp har ObsteCare anlitat ett konsultföretag med mycket lång erfarenhet av regulatoriska frågor inom medicinteknik. 

Parallellt med USA aktiviteterna har en breddning av försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna skett även på andra marknader. Ett omfattande sälj- och marknadsföringsprogram har inletts med hjälp av den stärkta sälj- och marknadsorganisationen. 

Avsikten är att Obstecare långsiktigt skall jobba med direktförsäljning på den Nordiska marknaden men arbeta med distributörer på andra marknader. Intensiva anträngningar läggs nu på att identifiera och inleda dialog med potentiella partners för den internationella expansionen. De distributörer vi söker skall ha en befintlig kundbas inom förlossningsvården samt en produktportfölj som passar AFL®-metoden. 

Ett omfattande program med mässdeltagande, direkt säljbearbetning av nya kunder samt fördjupad kontakt med befintligakunder har också driftsatts. Glädjande är också att vi ser ett ökat intresse från kongressarrangörer att bjuda in talare för att presentera ObsteCares metod. 

Företagets webbsida har också uppdateratsmed nytt material som riktar sig till den födande kvinnan. En fokuserad insatts pågår nu för att öka närvaron i sociala kanaler. 

EPO - European Patent Office, lät också under kvartalet meddela att de avser bevilja ObsteCares patentansökan för Europamarknaden. 

Väsentliga händelser efter perioden 

Företaget installerade en ny mätutrustning hos kund på Island.

Vi ser fram emot en spännande fortsättning.

Johan Itzel - VD i ObsteCare AB

Kort om Obstecare
ObsteCares affärsidé är att skapa tryggare förlossningar, genom att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården som stödjer mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, och beror oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.

En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet vilket representerar cirka en miljon kvinnor varje år bara i Europa. Av dessa slutar många med kejsarsnitt. Ett kejsarsnitt är mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 MSEK bara i Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader för vården i samband med förlossningen, men också längre fram i livet, på grund av högre frekvens av förlossningsrelaterade skador.

ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som mäter halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av mjölksyra gör att livmodern fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet.

Den metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket ofta inte ger önskad effekt. Med information om mjölksyrehalten i fostervatten kan förlossningspersonalen få ett objektivt underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med förlossningen. Värksvagheten kan övervakas och hanteringen av värkstimulerande dropp kan individanpassas, vilket ökar sannolikheten för en normal förlossning med färre komplikationer för både mor och barn.

Idag erbjuder ObsteCare ett system, AFL® Monitoring, för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar) och analysutrustning. Företaget tillhandahåller också klinisk utbildning i diagnostik och behandling av värksvaghet.

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband med förlossningen.
För mer information se www.obstecare.com

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.
 

Granskning av revisor
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
 

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké för 2018 kommer att offentliggöras 2019-03-13.
 

Kontaktinformation
Johan Itzel, VD
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018.