Perioden juli - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till 198 (270) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 119 (164) Mkr
  • Onoterade innehav 30 (42) Mkr
  • Finansiella placeringar 50 (67) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 13,36 (18,26) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 6 (11) procent
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 8 procent

Perioden januari - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till 858 (-226) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva noterade innehav 534 (-82) Mkr
  • Onoterade innehav 81 (30) Mkr
  • Finansiella placeringar 248 (-166) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 58,01 (-15,25) kr
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 253 (183) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 30 (-8) procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 48 procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 220 Mkr per den 21 oktober 2021, varav aktiva innehav 167 Mkr och övriga noterade aktier 53 Mkr. Värdeförändringen motsvarar 14,88 kr/aktie.

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 13.00 CET.

Bilaga