Under våren 2019 tillhandahöll Trention ett brygglån om sammanlagt 37 mkr till ett teknikbolag. Trention har redan höjt risknivån och reserverat ca 11 mkr för detta lån vilket kommunicerades via pressmeddelande den 9 juli 2019. Vid denna tidpunkt pågick förhandlingar och arbete med en lösning i form av en kapitalanskaffning där möjligheterna för en framgångsrik lösning bedömdes som goda. Trention erfar dock att bolaget lämnat in konkursansökan idag den 15 juli 2019.

Brygglånets återbetalning var säkerställd genom utfästelser och beslut från bolagets styrelse om att sälja av delar av verksamheten i kombination med en beslutad och garanterad nyemission under hösten 2019. Bolaget hade dock inte för avsikt att genomföra dessa aktiviteter, vilka endast var en fabricering för att erhålla finansiering. Med anledning av bland annat detta kommer Trention vidta rättsliga åtgärder mot bolagets styrelse och ledning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 - 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl 14:50.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se