Årsstämman i Heimstaden AB (publ) beslutade den 8 april 2021 om uppdelning av bolagets samtliga befintliga aktier, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i 10 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1). Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna ska vara den 26 april 2021. 

Sista dag för handel i bolagets aktier före uppdelningen är den 22 april 2021. Första dag för handel i bolagets aktier efter uppdelningen är den 23 april 2021.

Efter uppdelningen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 132 040 000 stamaktier och 23 437 500 preferensaktier. Totalt kommer antalet aktier i bolaget efter uppdelningen uppgå till 155 477 500.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i bolaget att byta ISIN-koder fr.o.m. den 23 april 2021. Den nya ISIN-koden för preferensaktien är SE0015949037.

Uppdelningen av bolagets aktier kommer att ske automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Aktier som erhålls genom uppdelningen av aktier beräknas registreras på aktieägares VP-konto den 27 april 2021.

Kontakt:

Patrik Hall, CEO
+46 705-85 99 56
patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta bostäder. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för ägare och omtänksamma boenden för hyresgäster. Heimstaden har ca 110 000 hem och ett fastighetsvärde om 170 mdkr. Huvudkontoret är i Malmö. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se.Läs mer på www.heimstaden.com