Delårsrapport i sammandrag
  • Intäkterna uppgick till 428 994 (433 630) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 26 698 (36 292) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 26 106 (36 807) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20 625 (28 730) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,58 (3,59) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 117 (-14 244) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - september 2019 till 428 994 (433 630) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 26 106 (36 807) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,9 (17,5) procent och soliditeten uppgick till 60,0 (71,9) procent. Den lägre soliditeten förklaras till största delen av förändrade principer för redovisning av leasingavtal. Resultatet per aktie uppgick till 2,58 (3,59) kr.

Varulager
Varulagret den 30 september 2019 uppgick till 234 223 kkr jämfört med 210 325 kkr den 30 september 2018. Den 31 december 2018 uppgick varulagret till 174 116 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2019 uppgick till 3 480 (2 670) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 117 (-14 244) kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2019 till 25 478 kkr jämfört med 29 339 kkr 30 september 2018 och 89 082 kkr 31 december 2018. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 30 september 2019.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 174 (154) personer den 30 september 2019. Den 31 december 2018 var antalet anställda 156 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 356 865 (350 486) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 20 979 (31 604) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2018, sid 32, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 414 (200) kkr under perioden januari-september 2019. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till 125 (-) kkr. Varor för - (323) kkr har under samma period köpts in från Carlheim danish design group AB. Inköpen bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor. Den utgående skulden uppgår till - (-) kkr. Carlheim danish design group AB ägs av Pernilla Folke tillsammans med närstående Anders Folke. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2018, sid 50.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2018 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2019. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2019 eller senare väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen förutom IFRS 16 Leasingavtal.

IFRS 16 Leasingavtal
Koncernens leasar består till största del av hyresavtal för lokaler och fordon. Villkoren förhandlas separat för varje avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i tillgången och skulden då det är rimligt säkert att de kommer nyttjas. Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärdet av framtida leasingbetalningar. Dessa redovisas på raderna Nyttjanderättstillgångar respektive Leasingskulder i balansräkningen. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och räntekostnad. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över den kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden och har inte räknat om jämförelsetalen. Vidare har Malmbergs valt att tillämpa undantagen för korta kontrakt och leasingavtal av mindre värde i IFRS 16 som kostnadsförs linjärt i resultaträkningen.

Verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kumla den 27 november 2019
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Johan Folke
Styrelseledamot och VD

  
Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

   
Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 klockan 12.15 CET.