Corem utökar fastighetsbeståndet i Stockholm genom förvärv av fastigheten Skälby 3:1321. Fastigheten är belägen i anslutning till Corems befintliga bestånd i området.

Skälby 3:1321 omfattar 3 650 kvm uthyrbar area samt en markareal om 8 800 kvm. Lokalerna är uthyrda till fyra hyresgäster som hyr lager och kontor. Totalt årligt hyresvärde är ca 4,1 Mkr och initial ytmässig uthyrningsgrad 93 procent. Den genomsnittliga återstående hyreslängden för befintliga hyresgäster är drygt 3 år.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 48 mkr. Tillträde till fastigheten har skett 13 november 2019.

"Vi ser stor potential i Veddestaområdet, och är mycket glada att kunna förvärva en fastighet belägen i ett strategiskt läge, i anslutning till vårt befintliga bestånd i området. Med förvärvet har Corem 12 fastigheter och drygt 100 000 kvm i Veddesta. Det ger oss goda synergier och möjligheter att arbeta aktivt med fastigheterna och nära hyresgästerna." säger Eva Landén, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.