Pressmeddelande
28 juni 2021, 15:00

Sdiptechs avyttring av Aufzüge Friedl slutförd

Den 14 maj 2021 meddelade Sdiptech AB (publ) att man ingått avtal om att avyttra sin hissverksamhet i Österrike bestående av Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH (tillsammans Aufzüge Friedl) till grundare och minoritetsägare Jürgen Friedl. Avyttringen är nu slutförd. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats uppgår den kontanta köpeskillingen för Sdiptechs ägarandel om 51 procent till 6 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis.

Sdiptechs österrikiska hissverksamheter Aufzüge Friedl specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Wien. Affärsenheterna ingår i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisar för närvarande en årlig omsättning om cirka 8 miljoner EUR och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 1 miljoner EUR, varav Sdiptechs andel är 51 procent. Försäljningen skedde till en EV/EBIT multipel om cirka 12.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 15:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga