Idag, den 9 nov 2018, hölls extra bolagsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, så att aktiekapitalet kan vara lägst 2 550 000 SEK och högst 10 200 000 SEK vilket motsvarar minst 15 miljoner aktier och som högst 60 miljoner Aktier, i enlighet med förslaget från styrelsen. Nuvarande antal ligger mitt emellan med ca 30 miljoner aktier.

Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner enligt förslaget, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. investeringskapital, kapital för produktion, förvärv samt rörelse och marknadsföring, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 25 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Stämman beslutade att Axel Sjöblad väljs som ny styrelsemedlem med förbehåll att Axel får klartecken avseende tidigare och befintliga engagemangsförbehåll som möjliggör invalet. Under tiden kommer Axel Sjöblad ingå i SensoDetects Advisory board och där arbeta med organisationen, styrelsen och ledningen inför den kommande expansionen.

Axel Sjöblad, född 1967, är civilekonom och har, utöver styrelseuppdrag, haft flera ledande befattningar i börsnoterade bolag, nu senast som VD i börsnoterade Biogaia. Axel har lång medicinteknisk erfarenhet från bland annat Getinge och Gambro där han arbetat med internationell marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter.

"Hans erfarenhet och expertis inom internationell expansion och försäljning är en viktig anledning till att SensoDetect velat värva Axel Sjöblad till styrelsen. Bolagets förhoppning är att spörsmålen kring styrelseengagemanget skall kunna lösas inom kort samtidigt som det mest väsentliga ändå är att bolaget knyter en ny resurs tätt till bolaget.", säger VD Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-151273
e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society