PExA AB ("PExA") meddelar att forskare vid avdelningen för klinisk fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beställer ett PExA 2.0-system som ska användas i en klinisk studie med målsättning att förbättra detektion av misstänkt lungemboli.

Forskningsgruppen, ledd av professor Sverker Jern vid Institutionen för klinisk fysiologi vid SU, har identifierat möjligheter att använda PExAs metod för att detektera och utvärdera misstänkt lungemboli. I den planerade pilotstudien kommer forskare att undersöka om insamlade PEx-prover skiljer sig mellan individer med och individer utan fastställd lungemboli.

Diagnostiken är ofta svår
Lungemboli, dvs. blodpropp i lungan, är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen globalt och en starkt bidragande orsak till dödlighet och sjuklighet. Sjukdomen är diffus och utvecklas ofta utan att individen känner av några symtom och kan resultera i plötslig död. Klinisk diagnostik för lungemboli är resurskrävande och baseras i dagsläget på bland annat sjukdomshistorik, poängbaserade diagnostikstöd samt dyrbar datortomografisk lungröntgen.
Erik Ekbo, VD på PExA:
- Det är mycket glädjande att vår teknologi nu kommer användas inom ytterligare ett indikationsområde. Om studien faller väl ut kan PExAs metod utgöra en grund för en enkel, träffsäkrare och betydligt mer kostnadseffektiv diagnostik vid lungemboli. Behovet av förbättrad diagnostik är mycket stort över hela världen vilket gör att den potentiella marknaden är omfattande.

Beställningen innebär att kunden betalar 120 000 SEK för rätten att använda ett komplett PExA 2.0-system i sex månader.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett "blodprov för de små luft­vägarna". Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.