Mjölkanalysföretaget Miris redovisar ökande intäkter och minskad förlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 4,7 miljoner kronor (3,2), en ökning med 47 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-3,8). Resultatet före skatt var -1,0 miljoner kronor (-3,8).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-3,8). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,3 miljoner kronor (-3,7) i fjärde kvartalet. Likvida medel var på 0,3 miljoner kronor (4,8) per den 31 december 2018.

Bolagets kassaflöde har under senare delen av 2018 understötts av styrelseledamöter med närstående bolag. Detta stöd kan komma att fortsätta under den närmaste tiden parallellt med att rörelsekapitalet kontinuerligt utvärderas. Beroende på försäljningsutvecklingen av Miris HMA i USA och fortsatt utveckling av bolaget i samband med etableringen i USA kan ytterligare rörelsekapital behövas.

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas vara värd 3,5 till 4,0 miljarder kronor. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Miris förväntar sig en försäljningsökning under 2019 jämfört med utfallet för 2018. Bolaget förväntar sig att kassaflödet mot slutet av året kommer att bli positivt.

"Godkännandet av Miris HMA för klinisk användning på den amerikanska marknaden har vi alla väntat på länge. Inför 2019 står nya spännande utmaningar med lansering och etablering i den amerikanska marknaden och fortsatt utveckling av den europeiska marknaden som huvudfokus. Även om vi är bra förberedda kommer säljprocessen i USA fortfarande ta tid som den gör i alla regioner. Förväntningen är att vi kommer börja se effekt i denna försäljningen tidigast under andra halvåret 2019. Det är dock otroligt glädjande att se den stora ökning i offertförfrågningar som nu ständigt inkommer från amerikanska neonatalavdelningar efter att godkännandet blev känt", kommenterar vd Camilla Myhre Sandberg i bokslutskommunikén.

Miris, MkrQ4-2018Q4-2017Förändring
Nettoomsättning4,73,246,9%
Rörelseresultat-0,8-3,8
Resultat före skatt-1,0-3,8
Nettoresultat-1,0-3,8
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,01
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire