(öppna bifogad pdf för fullständigt nyhetsbrev med bilder)

BioEurope - Köpenhamn

Den 5e till 7e november besöktes BioEurope

som hölls i Köpenhamn. Syftet med mötet var att utöka nätverket av större aktörer på Life Science-marknaden. Ett 20-tal möten om potentiella samarbeten hölls som vi i dagsläget följer upp och arbetar vidare med. Ett urval av de företag som träffades var Johnson&Johnson, JDRF, Eli-Lilly, NovoNordisk, alla aktiva inom cellforskning och klinisk diagnostik.

Mingle på AZ-Bioventure Hub

Cline har invigt sina labb på AstraZeneca BioVenture hub och firade detta genom att bjuda in övriga bolag i hubben samt anställda från AstraZeneca.

Nordic American Life Science conference

Mellan den 27 och 29 november har VD, Patrik Sundh besökt New York och Nordic-American Life Science Conference, ett evenemang arrangerat tillsammans med Nasdaq. Flertalet prominenta nordiska Life Science-bolag besökte och presenterade på eventet tillsammans med amerikanska fonder och investerare. Ett flertal nya kontakter skall följas upp m.a.p.potentiella samarbeten.

Kunder

Cline har under perioden fortsatt med flertalet leveranser av produkter och tjänster till sina samarbetsprojekt inom cancerdiagnostik och utveckling av stamcellsterapier, dit mycket av bolagets fokus riktas. Utöver detta har leveranser av nanopartiklar till återkommande kunder inom klinisk forskning gjorts. Nya kundprospekt på kända nordamerikanska universitet väntas leda till samarbete efter årsskiftet efter bearbetning av bolagets distributörer i USA.

Rådgivare

Under hösten har ett flertal personer med lång erfarenhet och höga positioner inom global Life Science intervjuats och involverats i bolagets arbete och vision genom bl.a. workshops. Syftet med denna aktivitet har varit att lära känna och utöka bolagets tillgång till nätverk och kompetens på den globala arenan inom entreprenörskap, forskning och affärsutveckling. Vi kommer längre fram att kommunicera vilka personer detta avser och om bolaget beslutar att fortsätta samarbetet och med vilken roll sagda personer kommer att stötta bolaget.

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet publicerades 7e november och kan ses här: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=47608 (https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel?id=47608)

Utdrag från denna rapport får avsluta detta nyhetsbrev:

Clines samarbete med stamcellsforskare Prof. Stina Simonsson inom utveckling av stamcellsterapi för artros har utökats. En ny labtekniker har anställts som i dagsläget fokuserar på detta projekt och arbetar nära samarbetspartnern. Kostnader för projektet delas mellan Cline och Simonssons labb. Samarbetet skall leda till ett samägt projekt inom stamcellsterapi med potential att bolagiseras.

Clines pilotprojekt inom stamcellsterapi för diabetes typ-1 tillsammans med bolaget Pancryos har initierats. Clines teknologi håller på att utvärderas inom olika steg inom utvecklingen och produktion av specifika celler för användning i behandling och bot av Diabetes typ-1.

Flytt av verksamheten till AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal är klar. Cline har nu tillgång till mer ändamålsenliga labb av högre standard samt cell-labb, vilket ej tidigare varit tillgängligt. Arbetet med att validera cell labbet fortgår enligt plan och vi räknar med att kunna börja använda detta för kundprojekt i början av 2019.

Ett projekt med mål att effektivisera produktionen av nanoytor och nanogradientytor har påbörjats. Målet är att öka kvaliteten i produktionen genom optimering och automatisering av olika processteg med syftet att förbereda för en framtida GMP-produktion.

Extra bolagstämma hölls. Till styrelse valdes Torleif Möllerström (Ordförande), Niklas Holmquist, Patrik Sundh och Christopher Steele.

VD kommentar - Business Progress Update

Clines strategi för att bygga aktieägarvärde går ut på att skapa värde inom Life Science med hjälp av en patatenterad nanoteknologi. Detta görs främst på två sätt;

-       genom att utveckla och sälja forskningsprodukter med målet att inkorporera teknologi i kunders projekt

-       att direkt med kunder initiera samarbetsprojekt som i sig kan nå ett högt kommersiellt värde.

Till skillnad från Life Science-bolag som bedriver läkemedelsutveckling så har vi valt en mer flexibel, kostnadseffektiv och mindre riskfylld strategi att skapa värde på. Oavsett på vilken av dessa vägar vår teknologi når kunder så är alltid målet att vår teknologi skall få en starkt värdeskapande roll som komponent i kundens projekt eller produkt.

Vi utvärderar alltid projekt ur ett kommersiellt perspektiv där vår kravbild är snäv och kräver skalbarhet samt att projektet eller slutprodukten måste ha en värderingspotential på minst en miljard sek. Genom att hålla en bredd i de strategiska projekten skapar vi en stabil grund att stå på samt en mängd möjligheter till hög avkastning på Clines teknologi.

Cline har på några år gått från idé till att vara involverad i tre helt olika projekt inom sjukdomsområden som Artros, Diabetes typ-1 samt Bröstcancer, där Clines teknologi har eller kan få en mycket betydande roll. Vår ambition är att fortsätta skapa och vara delaktiga i fler projekt på detta vis där Clines avkastning utöver produktförsäljning in till projekten kan bestå av royaltys, licensavgifter, ägarandelar eller kombinerade lösningar. I projekten är det sannolikt att större partners inom Big Pharma/Big Diagnostics med tiden blir partners eller tagare av projekten.

Ett mycket intressant projekt som vi är involverade i presenterade sin verksamhet på Biostock Life Science summit. Presentationen går att se i efterhand här: https://youtu.be/FCK-Z0smBjk?t=6893

Vi hoppas att nuvarande och nya aktieägare delar vår vision och vill vara med på resan framåt att bygga ett bolag av mycket hög kvalitet och värde.

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.