Hela denna artikel är en annons

Boprisförväntningarna nära rekordnivåer

Boprisindikatorn, som definierar skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser, fortsätter uppåt för fjärde månaden i rad. Indikatorn stiger med 2 enheter från förra månaden och ligger nu på 67.

– Förväntningarna blir allt högre och Boprisindikatorn närmar sig nya rekordnivåer, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden.

Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på förra månadens 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar med två procentenheter, till 10 procent. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för maj månad.

SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67 vilket är två enheter högre än förra månaden.

– Hushållen noterar att det låga ränteläget och den stora bostadsbristen verkar bestå och de drar slutsatsen att bostadspriserna kommer att fortsätta uppåt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Fortsatt tro på låg reporänta

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om ett år. På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,03 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,09 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter lägre än förra månaden.
 
– Hushållen tror på en ännu lägre reporänta än förra månaden. När man tror att ränteläget kommer att fortsätta vara lågt en lång tid framöver, minskar också benägenheten att binda räntan, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner

Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig mellan de olika delarna av landet. Boprisindikatorn stiger mest i Norrland, från 59 till 67. I Stockholm stiger den med 1 enhet till 70 och i Västra Götaland också med 1 enhet till 71. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 61 mot förra månadens 57.

Annons
Annons
Annons