Annons
X
Annons
X

”Bestäm asylsökandes ålder vid ankomsten”

Migrationsverket gör en åldersbestämning först i slutet av asylprocessen. Så fungerar det inte i våra nordiska grannländer. Detta lägger ett stort ansvar på kommunerna som får extra kostnader i de fall asylsökande betraktas som minderåriga trots att de borde setts som vuxna från början, skriver fyra mode­rata kommunpolitiker.

(uppdaterad)
Debatten om åldersbestämning
[object Object]
Migrationsverket gör – till skillnad från övriga nordiska länder – åldersbestämningen först i slutet av asylprocessen, skriver författarna. Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | FLYKTINGAR

Att endast utgå från muntlig information och sedan vältra över ansvaret och kostnaderna på kommunerna är ohederligt.

Antalet asylsökande som kommit till Sverige var rekordstort under förra året. 2015 kom totalt 163 000 asyl­sökande till landet varav drygt 35 000 var ensamkommande minderåriga. Som jämförelse kan nämnas att det under åren 2000–2014 kom totalt 28 000 ensamkommande minderåriga asylsökande till landet ­varav cirka 90 procent pojkar eller unga män.

Att upprätta exakta prognoser inom asylområdet torde vara en omöjlig konst, men Migrationsverket räknar ändå med att föregående års extrema situation kan komma att upprepa sig. Sveriges kommuner kommer behöva ta höjd för att 150 000 asylsökande ytterligare kan komma under året, med efter­följande kommunplaceringar. Det antal migranter som under 2015 motsvarade rikets femte största stad i folkmängd kan komma att motsvara rikets fjärde största, om den prognosticerade volymen för 2016 adderas. Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande lär med samma analogi mycket väl kunna uppgå till runt 30 000.

Annons
X

Av lätt insedda skäl har detta utgjort, och kommer framgent utgöra, en stor påverkan på sam­hället. Man kan skärskåda vilken valfri del av den offent­liga sektorn som helst och snabbt konstatera att den allt mer börjar digna under trycket av en befolknings­ökning som ingen del av systemet är dimen­sionerad för. Bostadsmarknaden är reglerad och ligger många år efter det behov som upp­kommit. Bostadskön är, som en konsekvens av ­detta, flerårig i bland annat Stockholms län.

De flesta ensamkommande minderåriga asyl­sökande uppger sig vara i en ålder som ligger i spannet 14–17 år. Cirka 90 procent är av manligt kön. Det har, som ett resultat av detta, redan nu börjat skapas en snedfördelning avseende könsbalans och ålders­struktur i samhället. Belastningen på kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor är exceptio­nellt hög. För vissa kommuner innebär det att man till exempel kan tvingas bygga en eller rent av två helt nya gymnasieskolor. Situationen är om inte ohållbar så i alla fall synnerligen ansträngd.

Migrationsverket gör ingen åldersbestämning av dem som säger sig vara ensamkommande minderåriga vid ankomsten. Åldersuppgiften utgörs i de flesta fall enbart av vad som muntligen uppges av den asylsökande. Därefter skickas denne till sin mottagningskommun varpå en asylprocess på mellan 8 och 15 månader tar vid. Kommunerna får ansva­ret för den asylsökande i det som faller inom kommunens verksamhet. Först i slutet av asyl­processen genomförs en åldersbestämning, som i sig ligger långt efter våra nordiska grannländers vad gäller kvalitet. Under den tid som förflutit från ankomst till kommunen och till dess svaret på ­ansökan om uppehållstillstånd kommer har den asylsökande placerats på kostsamma familjehem eller HVB-hem, samt i många fall påbörjat skolgång bland elever som har samma ålder som den asyl­sökande muntligen uppgivit. Att detta inte är ett optimalt system kan man utan överdrift påstå.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Migrationsverket frånhänder sig sitt ansvar och gör, till skillnad från övriga nordiska länder, åldersbestämningen först i slutet av asylprocessen. Detta trots att det finns ett prejudikat från Migrations­överdomstolen (UM-2437-13) som fastslår att det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig och att i första hand skriftlig bevisning är relevant. Att endast utgå från muntlig information och sedan vältra över ansvaret och kostnaderna på kommunerna är – förutom att det inte är i enlighet med lagen och Migrationsöverdomstolens dom – ohederligt och försätter det existerande civilsamhället i en ansträngd situation.

  En konsekvensanalys som Migrationsverket ­tagit fram, och som distribuerats internt, anger att Migrationsverkets beslut avseende en asylsökandes ålder inte är bindande för andra aktörer, exempelvis enskilda kommuner. Det står andra aktörer fritt att oavsett verkets bedömning i åldersfrågan ­bedöma en sökande som minderårig eller inte. När en kommun gör bedömningen att det inte rör sig om ett barn återgår ansvaret att ordna boende till Migrationsverket.

  För att åstadkomma ett rättssäkert och tro­värdigt system för dem med verkliga skyddsbehov och även för civilsamhället måste regeringen, som är Migrationsverkets uppdragsgivare, ge tydliga direk­tiv hur verksamheten ska skötas. Inte minst att utlänningslagen och prejudikat från högsta ­instans ska följas.

  Enligt vårt förmenande ska, om inte åldern kan styrkas av giltiga identitetshandlingar, en ålders­bestämning alltid göras om det är uppenbart eller kan misstänkas att personen ifråga kan vara 18 år eller äldre. Den ska göras redan vid ankomst till landet. Åldersbestämningen kan med fördel ­anamma de metoder som våra grannländer i Norden tillämpar. Den som visar sig vara över 18 år får söka asyl på de kriterier som gäller för en vuxen medan den som visar sig vara under 18 självfallet ska behandlas enligt de kriterier som utlännings­lagen och Unicefs barnkonvention statuerar.

  Michaela Fletcher (M)

  Österåker

  Leif Gripestam (M)

  Täby

  Olle Reichenberg (M)

  Danderyd

  Martina Mossberg (M)

  Haninge

  Annons

  Migrationsverket gör – till skillnad från övriga nordiska länder – åldersbestämningen först i slutet av asylprocessen, skriver författarna.

  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X