Annons
X
Annons
X

Beslut om fossilgas ett stort misstag

Regeringen har gett Eon grönt ljus att bygga ut fossilgasnätet. Beslutet, som har smugits igenom, strider mot regeringens eget vallöfte och undergräver svensk klimatpolitik, skriver Lars-Göran Pettersson, Svante Axelsson, Gustav Melin och Anders Wijkman.

Regeringen har, efter sju års handläggning, gett tyska energibolaget Eon tillstånd att bygga ut det svenska nätet för fossilgas (ibland också kallad ”naturgas”). Detta strider helt mot regeringens klimatproposition och efterföljande vallöfte i juni 2010: ”Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas till 2020”.

Beslutet ökar koldioxidutsläppen och undergräver Sveriges klimatpolitik, konkurrerar ut biobränslen, minskar antalet gröna jobb i Sverige och ökar vårt beroende av energiimport. Regeringen måste dra tillbaka tillståndet!

Beslutet gäller en gasledning mellan Gislaved och Jönköping – sannolikt det första steget i Eons planer om en fossilgasledning upp till Mellansverige. Sydkraft, numera Eon, begärde redan 2004 tillstånd att bygga och under 40 år driva den 77 kikometer långa ledningen. Den kostar mellan 300 och 400 miljoner kronor och beräknas få en maximal överföringskapacitet för 15 TWh gas, vilket motsvarar mer än tio gånger Sveriges totala biogasproduktion.

Annons
X

Det nuvarande gasnätet sträcker sig huvudsakligen från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr, med ett antal grenledningar. ”Regeringens beslut innebär att det svenska naturgasnätet kan utvidgas”, konstaterar Energimarknadsinspektionen.

Regeringens beslut, som togs den 17 mars, har varken redovisats i pressmeddelande eller som nyhet på regeringens webbplats. I stället lades det ut på Energimarknadsinspektionens webbplats den 13 april, i skuggan av regeringens ekonomiska vårproposition samma dag. Det kontroversiella beslutet uppmärksammades därmed inte av medierna.

I vårpropositionen upprepade regeringen att ”klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar” och den 1 februari i år slog näringsminister Maud Olofsson i en riksdagsdebatt fast att ”vi inte ska ha någon storskalig utbyggnad av gas eftersom vi inte kommer att behöva det och inte tycker att den är miljömässigt rätt.” Olofsson fortsatte: ”Det råder ingen tvekan om vad regeringen vill. Det är mer förnybart, mer energieffektivisering och mindre fossila bränslen.”

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Också miljöminister Andreas Carlgren har dömt ut nya gassatsningar i Sverige. I en valdebatt i Sveriges Radio den 29 augusti 2010 sa ministern att ”vi vare sig vill ha naturgas eller mer olja här”. ”Alliansregeringen går ju i spetsen för att göra oss oberoende av fossila bränslen.”

  Det finns en rad starka skäl för regeringen att dra tillbaka tillståndet till gasledningen.

  För det första undergräver det Sveriges klimatpolitik om vi bygger ut gasnätet och ökar fossilgasanvändningen i Sverige. En ökad användning av fossil gas med 15 TWh per år, som blir följden om den nya ledningen byggs vidare norrut och kapaciteten utnyttjas fullt ut, innebär att utsläppen av koldioxid ökar med tre miljoner ton, motsvarande cirka 5 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är lätt att förstå att Naturvårdsverket, den statliga myndighet som ansvarar för det svenska klimatmålet, avstyrkte ansökan.

  För det andra slår fossilgasen ut bioenergi i kraftvärmeanläggningar, som både producerar el och värme. Göteborg och Malmö, som har gasledning, satsar på fossilgaskraftvärme. I sitt ansökningsunderlag hänvisar Eon till just en ”ökning av naturgas i kraftvärmeproduktionen”. I Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje och Örebro, som Eon vill bygga naturgasnätet vidare till, finns redan moderna biobränsleeldade kraftvärmeverk.

  För det tredje minskar den svenska försörjningstryggheten när man ersätter inhemska biobränslen med import av fossilgas. Dessutom är tillgångarna på fossilgas ändliga.

  För det fjärde blir det cirka 4500 färre jobb i Sverige om man använder 15 TWh fossilgas i stället för 15 TWh biobränslen. En utbyggnad av bioenergin ger dessutom fler jobb i bygg- och anläggningsverksamhet och inte minst landsbygden gynnas av produktion av biobränslen.

  För det femte skapar ett stort ledningsnät för fossilgas inlåsningseffekter i ett fossilberoende energisystem, ekonomiska och tekniska bindningar som det i framtiden blir svårt att lösgöra sig från. Detta är också ett av Naturvårdsverkets skäl att säga nej till ledningen. Dessutom blir inte fossilgasen, som regeringen tycks tro, en brygga till förnybar biogas. I ett förslag till biogasstrategi skriver Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket att uppfattningen om att distribution av biogas i ett befintligt gassystem skulle leda till bättre lönsamhet för aktörerna ”inte generellt är sann”. Om man verkligen vill gynna biogasen, så är det självklart att detta inte sker genom ökad import av billig konkurrerande fossilgas.

  Regeringen har gjort ett stort misstag. Det går på tvärs mot en förnuftlig klimatpolitik, håller oss kvar i fossilsamhället och strider mot vallöftet om en fossilfri uppvärmning år 2020. Riv upp beslutet och dra tillbaka tillståndet för fossilgasledningen.

  LARS-GÖRAN PETTERSSON

  ordförande Lantbrukarnas Riksförbund

  SVANTE AXELSSON

  generalsekreterare Naturskyddsföreningen

  GUSTAV MELIN

  vd Svenska Bioenergiföreningen

  ANDERS WIJKMAN

  rådgivare Stockholm Environment Institute

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X