Aktieanalys

Björn Rydell: BE Group: Återupptagen utdelning andas optimism

2018 var ett bra år för stålgrossisten BE Group. Frågan är om utvecklingen kan fortsätta under kommande år. I så fall kan uppsidan i aktien vara betydande. Aktiemarknaden verkar lite skeptisk.

BE Group säljer bland annat stålprodukter som ingår i balkar vid olika typer av konstruktioner som byggnader, broar, fordon och maskiner. Bolaget säljer till exempel även armeringsnät  som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationen.
BE Group säljer bland annat stålprodukter som ingår i balkar vid olika typer av konstruktioner som byggnader, broar, fordon och maskiner. Bolaget säljer till exempel även armeringsnät som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationen.

BE Group (43,1 kr) är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål, armering och aluminium. Kunderna är främst verksamma inom bygg- och verkstadsindustrin. Bolagets största marknader är Sverige och Finland.

Koncernen har cirka 670 anställda och börsnoterades år 2006. Börsvärdet är idag drygt 550 Mkr. Intäkterna under 2018 uppgick till 4,8 miljarder kronor medan rörelseresultatet var 132 Mkr.

Som grafen ovan visar har såväl försäljningen som resultatet varit volatilt under de senaste åren. 2018 var dock en bra år för BE Group då omsättningen ökade med 10 procent samtidigt som resultatet förbättrades kraftigt.

BE Group säljer olika typer av stålprodukter som handelsstål, stålrör, specialstål, armering, rostfrittstol och aluminium. Dessa används vid byggnationer och konstruktioner av olika maskiner och produkter.

Enkelt uttryck köper bolaget in stål som bearbetas i olika grad och sedan levereras till slutkunden. Koncernen har delat in kundbasen i två segment, byggindustri respektive tillverkningsindustri. Bolagets främsta konkurrensfördelar är höga kvalitetskrav, korta leveranstider med effektiv distribution samt ett brett produktutbud. En film om BE Group kan ses här.

Under 2018 stod Sverige för hälften av försäljningen. Finland utgjorde 40 procent medan övriga länder stod för resterande 10 procent.

Om man vill investera i BE Group så är det ett par punkter man bör fundera kring.

  • Bolaget är relativt konjunkturberoende.
  • Påverkan av oförutsägabara faktorer såsom stålprisutvecklingen.
  • Diversiferad kundbas med flera tusen kunder.
  • Handelsrestriktioner och tullar samt en hög skuldsättning.

BE Group är en av de ledande aktörerna av strålprodukter i Sverige och Finland. Tittar vi på bolagets utveckling under de senaste tio åren så har försäljning och resultat varierat kraftigt. Efterfrågan hos bolagets kunder har skiftat samtidigt som BE Group har en relativt hög andel fasta kostnader som direkt får genomslag när försäljningen är slagig.

Även stålprisets utveckling kan variera relativt mycket. BE Group redovisar bolagets handelsvolymer mätt i ton, benämnt tonnage på såväl kvartalsbasis som årsbasis. Under 2018 ökade tonnaget med 3,9 procent till 377 000 ton. En ökning av stålpriset gör att bolaget kortsiktigt kan få problem att justera priserna mot kund vilket således belastar marginalen negativt.

Bolaget uppger att priserna för långa stålprodukter såsom balk är oförändrande under inledningen av 2019 relativt 2018. Detsamma gäller för sortimentet inom armering, specialstål och rostfritt där marknadspriserna på det stora hela också är oförändrade.

BE Group kan däremot se en svagt nedåtgående prisutveckling för rostfri plåt på grund av prispress från asiatiska producenter. Samma sak gäller för plåt- och plåtrelaterade produkter där marknadspriserna gått ner med cirka 1 procent. Utvecklingen för plåten är bland annat kopplad till hur fordonsindustrin i framförallt Tyskland utvecklas.

BE Group har en stor kundbas. Bolagets tio största kunder utgör tillsammans cirka 13 procent av försäljningen. Koncernen försöker kontinuerligt att arbeta med att utvinna synergier på både intäkts- och kostnadssidan. I dagsläget har koncernen ett tiotal anläggningar i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien.

Bolaget påverkas även av handelsrestriktioner i form av tullar och tariffer. En annan riskfaktor är koncernens relativt höga skuldsättning. Nettoskulden uppgår till 440 Mkr motsvarande 3,3 gånger rörelseresultatet senaste tolv månaderna.

Utveckling 2018

Försäljningen under 2018 ökade med 10 procent. Högre snittpriser på stål och mixeffekter påverkade omsättningen positivt med 3 procent. Bruttomarginalen uppgick till 13,9 relativt 14,2 procent under 2017.

Rörelseresultatet ökade till 132 Mkr (57) till följd av 4 procent organisk tillväxt i handelsvolymer (tonnagetillväxt). BE Group redovisar även underliggande rörelseresultat som är justerat för engångsposter. Detta ökade till 117 Mkr från 82 Mkr året innan motsvarande en rörelsemarginal om 2,4 procent (1,9).

Styrelsen föreslår även återupptagen utdelning om 1,75 kr per aktie. Senast BE Group delade ut pengar var år 2011. Om det är dumdristigt eller ej får framtiden utvisa. Vi hade hellre sett att bolaget prioriterade sänkt skuldsättning.

Bolagets huvudägare Traction äger drygt 22 procent och har ökat ägarandelen med ungefär 2 procentenheter under 2018.

BE Group
Börskurs: 43,50 kr
Antal aktier (miljoner): 13,0
Börsvärde: 565 Mkr VD Anders Martinsson
Nettoskuld: 440 Mkr Styrelseordförande Petter Stillström
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 4 803 4 650 4 743 4 838
- Tillväxt 10,5% -3,2% 2,0% 2,0%
Rörelseresultat 132 93 107 121
- Rörelsemarginal 2,7% 2,0% 2,3% 2,5%
Resultat efter skatt 80 51 66 78
Vinst per aktie 6,13 3,90 5,10 6,00
Utdelning per aktie 1,75 1,75 1,75 1,75
Direktavkastning 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Avkastning på eget kapital 9% 6% 7% 8%
Operativt kapital/omsättning 16% 17% 17% 17%
Nettoskuld/EBIT 3,3 4,2 3,4 2,7
P/E 7,1 11,2 8,5 7,3
EV/EBIT 7,6 10,8 9,4 8,3
EV/Sales 0,2 0,2 0,2 0,2

Utsikter och värdering

I huvudscenariot räknar vi med att omsättning och handelsvolymer minskar något under 2019 relativt 2018 till följd av tuffa jämförelsetal och konjunkturoro. Bolagets rörelsemarginalmål om 5 procent känns orealistiskt. Vi tror att rörelsemarginalen når 2,5 procent 2021. Då är uppsidan drygt 20 procent givet en multipel om 8 gånger rörelseresultatet. Direktavkastningen på nuvarande kurs är 4 procent.

Tror man BE Group kan fortsätta den fina trenden från 2018 så är den potentiella uppsidan stor även om man inte extrapolerar utvecklingen under 2018 allt för mycket (optimistiskt scenario).

Risken i det pessimistiska scenariot är att konjunkturen viker ned och att efterfrågan minskar. BE Group har tvingats till par nyemissioner under de senaste åren på grund av bolagets höga skuldsättning vilket även skulle kunna bli fallet igen.

Börsplus slutsats

BE Group har ett fint räkenskapsår bakom sig. Även styrelsens förslag om återupptagen utdelningen andas optimism. Men en underleverantör i en konjunkturkänslig bransch brukar inte värderas speciellt högt och BE Group är inget undantag. Lägg där till att skuldsättningen är hög.

Kan man acceptera detta så finns sannolikt bra uppsida i aktien även med relativt defensiva antaganden. Frågan är hur mycket bättre det kan bli på kort sikt? Vi oroas av hög exponering mot byggsektorn och fegar ur med en neutral rekommendation.

BE Group tio största ägare Andel
Traction 22,31%
Catella Fonder 7,37%
Swedbank Robur Fonder 7,16%
Avanza Pension 6,88%
Johan Ahldin 4,94%
Alf Svedulf 2,46%
Nordea Liv & Pension 1,90%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,48%
Swedbank Försäkring 1,25%
Carl-Erik Ridderstråle 1,12%
Källa: Holdings per den 31 december 2018

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Läs även

BE Group säljer bland annat stålprodukter som ingår i balkar vid olika typer av konstruktioner som byggnader, broar, fordon och maskiner. Bolaget säljer till exempel även armeringsnät som används för att armera betong och därmed öka betongens hållfasthet och förhindra sprickbildning i byggnationen.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X