Annons
X
Annons
X

Attefall: Vi står på tröskeln till djup social kris

Den bostadssociala utmaningen är inte enbart en fråga om invandrare, arbetslösa och människor med sociala problem. Utmaningen sträcker sig långt in i kretsar som både borde ha råd och möjlighet att ordna sitt eget boende. Situationen är mycket allvarlig, skriver Stefan Attefall, tidigare bostadsminister.

Foto: Lars Pehrson och TT

DEBATT | BOSTÄDER

Mitt intryck är att vi fortfarande saknar en ordentlig krisinsikt hos den breda gruppen av politiker och tjänstemän.

Trots att bostadsbyggandet nu är uppe på rekordhöga nivåer, 50 000 påbörjade bostäder, så räcker det inte. Enligt Boverket måste vi upp till drygt 75 000 påbörjade lägenheter. Varje år! Men den prognosen tar inte full hänsyn till flyktingströmmen under senare tid.

Som bostadsminister i alliansregeringen fokuserade jag främst på hur byggandet skulle öka. Men samtidigt växte insikten hos mig att det inte kommer att räcka med högre byggtakt. Det krävs också en starkare social bostadspolitik. Vi tog initiativ för att bekämpa hemlösheten, höjde bostadsbidragen i två omgångar och gjorde flera regelförändringar som möjliggör ett billigare byggande. Men vi gjorde för lite. Det krävs helt nya insatser för att alla ska kunna få tag i och ha råd med en bostad. Och de billiga lägenheterna försvinner i rask takt när miljonprogramsområdena renoveras.

Annons
X

Den bostadssociala utmaningen är inte enbart en fråga om invandrare, arbetslösa och människor med sociala problem. Utmaningen sträcker sig långt in i kretsar som både borde ha råd och möjlighet att ordna sitt eget boende. Socialtjänsten dignar under arbetsbördan av att hjälpa sådana människor. Situationen är mycket allvarlig. Och växande.

Mitt intryck är att vi fortfarande saknar en ordentlig krisinsikt hos den breda gruppen av politiker och tjänstemän. Bostadsfrågorna spänner över så många politikområden och tjänstemannagrupper att alla måste medverka till att lösa den djupa sociala kris som vi bara står på tröskeln till.

Dåvarande bostadsminister Stefan Attefall inspekterar ett föreslag till så kallat Attefallshus på Norrmalmstorg i Stockholm, våren 2014. Foto: Claudio Bresciani/TT

Nu när samtal har börjat föras mellan opposition och regering om bostadsfrågorna måste människor med mindre plånböcker vara i fokus. Men frågan gäller inte längre vem som håller de vackraste talen om bostadsbristen, utan om konkreta genomförbara åtgärder. Utan att skapa nya stora sociala problem som en del av miljonprogrammet bidrog till.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi har inte tid med stora omfattande systemskiften. Det är ett skäl till att jag inte tror på ett system med ”social housing” efter europeisk förebild. Det skulle ta lång tid att införa ett sådant system i större skala och leda till enormt stora kostnader för skattebetalarna. Boendet blir dessutom än mer stigmatiserat om människor med lägre inkomster samlas i utpekade områden/hus.

  Jag har haft möjligheten att på uppdrag av Fastighetsägarna under de senaste månaderna grubbla över hur kan vi skapa en ny social bostadspolitik. Jag tror att de åtgärder som måste vidtas ska riktas till hushållen – inte till företagen. Åtgärderna måste motverka segregation, utmana både privata och kommunala fastighetsägare att bidra, vara statsfinansiellt rimliga och effektiva. Och då krävs åtgärder inom tre områden:

  1. Fler bostäder. Vi behöver en ny egnahemsrörelse. Det finns en övertro att hyresrätten ska vara det billiga boendet för låginkomsttagare. Hyresrätten är ett fullserviceboende där alla tjänster är fullt beskattade och där värdestegringar tas om hand av fastighetsägaren. För barnfamiljer och de som själva vill ta hand om sitt hus är småhus långsiktigt en fantastisk möjlighet. Byggs dessa i trä och områdena förses med bra kollektivtrafiklösningar kan det både bli ett miljövänligt och billigt alternativ. Det förutsätter att de nya husen byggs i områden där markpriserna är låga.

  Genom att utvidga en undantagsbestämmelse i PBL bör regeringen införa tillfälligt undantag från bland annat detaljplanekrav. Boverket har tagit fram ett sådant förslag för flera månader sedan som regeringen ännu inte remitterat. Med stöd av denna lagändring bör staten peka ut några områden där helt nya stadsdelar byggs. I dessa områden bör staten ta över planarbetet och målet ska vara att bygga minst 50 000 bostäder med främst eget ägda bostäder. En del bör upphandlas av småhustillverkare som bygger mindre och enklare hus till relativt lågt pris med statliga garantier. Resterande del av området kan sedan utvecklas av privata fastighetsutvecklare och kommunala bolag.

  Om utbudet domineras av eget ägande kommer vi att undvika många av de problem som vi idag brottas med i våra förorter. Tänk bara på alla de småhusområden som byggdes under miljonprogramsepoken. Där finns inga av de problem som vi brottas med i förorter som domineras av hyresrätten.

  Samtidigt måste regler fortsätta att förenklas. Regeringens förslag om att centralt kunna typgodkänna koncepthus är bra. Ytterligare åtgärder måste till för att korta planprocessen, vägen från idé till byggstart. Här finns flera färdiga förslag i regeringskansliet som kan bli lagförslag redan i år. Ett bra initiativ av regeringen är förslaget om statligt stöd till kommuner som bygger bostäder. Att stimulera kommunerna att ta fram mer byggklar mark är nödvändigt, liksom att fortsätta satsa på att bygga ut infrastrukturen.

  Det andra sättet att få fram fler bostäder är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. De så kallade flyttskatterna måste reformeras. Inför omedelbart möjligheten att helt skjuta upp sin reavinstbeskattning till dess att man avvecklar sitt boende. Inför också fria hyror i nyproduktion av hyresrätt samt inför en neutral konfliktlösningsmekanism i hyresförhandlingssystemet. Här finns redan en hel del underlag i regeringskansliets byrålådor.

  2. Stöd enskilda människor. Bostadsbidragen bör fördubblas, och statliga hyresgarantier införas. Inför efter norsk modell skattesubventionerat bosparande och startlån för att underlätta eget ägande av bostaden. Därmed underlättas inträdet på bostadsmarknaden för unga och de med lägre inkomster.

  3. Inför förtursboende. I stället för social housing i form av särskilda hus för människor med lägre inkomster bör de spridas ut i hela beståndet. Jag föreslår att minst 10 procent av alla hyreslägenheter i nyproduktion och av dem som omsätts varje år avsätts till en förturskö som administreras av kommunen. En överenskommelse bör tecknas mellan fastighetsägarna och kommunerna på respektive ort för att reglera systemet. Staten stöder kommunerna i uppbyggandet av förtursboendeförmedlingen och en bonus utgår till alla fastighetsägare som deltar i systemet. På fem år kan runt 100 000 lägenheter komma att ingå i systemet. Hyrorna betalas med egna inkomster, kraftigt höjda bostadsbidrag och i förekommande fall av försörjningsstöd. Statliga hyresgarantier underlättar för fastighetsägare att delta i systemet.

  Dessa åtgärder som föreslås ovan skulle till största del kunna finansieras med en avveckling av investeringsstöden till byggföretagen. De är också möjliga att genomföra under denna mandatperiod.

  Stefan Attefall

  civil- och bostadsminister 2010–2014 (KD)

  Fotnot: Här kan hela rapporten läsas.

  Annons
  Foto: Lars Pehrson och TT Bild 1 av 2

  Dåvarande bostadsminister Stefan Attefall inspekterar ett föreslag till så kallat Attefallshus på Norrmalmstorg i Stockholm, våren 2014.

  Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X