Annons
X
Annons
X

Anställ utlandsfödda – och öka exporten

Ny forskning, som Entreprenörskapsforum lanserar i dag, visar att företag som anställer utlandsfödda exporterar mer varor och tjänster än andra företag. Det är en viktig slutsats för ett litet öppet land som Sverige som behöver stärka sin globala konkurrenskraft. Det skriver Maria Adenfelt och Pernilla Norlin på Entreprenörskapsforum.

BRÄNNPUNKT | INTEGRATION

Utlandsfödda kan gynna svenskt näringsliv och öka internationaliseringen genom att minska det kommersiella avståndet till sina ursprungsländer.
Maria Adenfelt och Pernilla Norlin

Under den senaste månaden har det förts en livlig debatt om invandringen är lönsam eller inte. Det är på många sätt en icke-debatt eftersom den inte för fram konstruktiva lösningar. Faktum är att svenska företag möter en stenhård internationell konkurrens samtidigt som utanförskapet bland utlandsfödda i Sverige är oroande högt. Debatten bör istället fokusera på vad utlandsfödda tillför svenskt näringsliv och åtgärder för att öka integrationen av utlandsfödda i samhället.

Den forskning som vi nu presenterar visar att det är hög tid att betrakta migration som en del av det handelspolitiska ramverket och bättre ta tillvara utlandsföddas kompetenser och kontakter för att främja svensk internationalisering.

Annons
X

Rapporten ”Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?”, författad av nationalekonomerna Magnus Lodefalk och Andreas Hatzigeorgiou bygger på statistik om 30 000 svenska företags tjänstehandel samt deras anställdas födelseland och utbildningsbakgrund mellan åren 1998-2007.

Sveriges totala export utgörs till 70 procent av varor men tjänstehandeln har vuxit snabbare än varuexporten under de senaste 15 åren och är en sektor med framtidspotential för Sverige.

Att anställa ytterligare en utlandsfödd person kopplas, för svenska företag, till i genomsnitt 2 procent mer tjänsteexport till den utlandsföddas hemland. Utlandsfödda personer med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år ger en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i genomsnitt 18 procent.

Handelshindren i dagens globaliserade högteknologiska ekonomi är inte längre tullar och kvoter utan snarare informella hinder. Utlandsfödda kan gynna svenskt näringsliv och öka internationaliseringen genom att minska det kommersiella avståndet till sina ursprungsländer. Detta sker inte minst genom sänkta informationsbarriärer och ökat förtroende.

Mindre exporterfarna svenska företag har mest att vinna på att anställa utlandsfödda. För svenska företag som aldrig har exporterat tjänster till ett visst land och anställer ytterligare en utlandsfödd person därifrån fördubblas sannolikheten att börja exportera tjänster dit.

Sverige behöver stärka sin profil som tjänsteexportör och forskningen visar tydligt att utlandsfödda har en betydande roll att spela i sammanhanget. För att ytterligare underlätta möjligheterna för utlandsfödda att främja företagens internationalisering föreslår vi därför att:

•** Frågor om migration införlivas i det handelspolitiska ramverket.** Eftersom migration har potential att främja internationalisering finns det anledning att sammanfoga delar av migrationspolitiken med handelspolitiken.

•** Öka och sprid kunskapen om utlandsföddas potential att främja internationalisering.** Relevanta myndigheter bör uppdras att nå ut till svenska företag, särskilt små- och medelstora, om hur anställning av utlandsfödda kan sänka trösklarna för internationalisering.

•** Ta tillvara utlandsföddas existerande kompetens, utbildning och kontakter** och förbättra möjligheterna att upprätthålla nätverk och kontakter i ursprungsländerna. Se också över hur cirkulär migration, det vill säga att människor flyttar fram och tillbaka mellan länder, kan underlättas. Ge dessutom utländska akademiker, experter, entreprenörer och investerare möjlighet till permanent uppehållstillstånd i Sverige i högre utsträckning.

•** Underlätta internationaliseringen av utlandsföddas företag.** Erbjud utlandsfödda entreprenörer fortbildning i internationalisering. Information om insatser och finansiering från marknadskompletterande aktörer som ALMI och Business Sweden kan förbättras, med fördel kommuniceras på andra språk än svenska.

Åtgärderna för att öka integrationen av utrikes födda personer på arbetsmarknaden har möjlighet att samtidigt möta två av Sveriges viktigaste utmaningar: utanförskapet och den allt hårdare internationella konkurrensen. Regeringen har all anledning att agera på våra förslag.

MARIA ADENFELT

forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent i företagsekonomi Uppsala universitet

PERNILLA NORLIN

vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum

Mer debatt om invandring:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X