Annons

Martin Gustafsson:Anscombe tog ner moralfilosofin på jorden

Den nyligen bortgångna filosofen G E M Anscombe påvisade hur moralfilosofin ofta förutsätter en gudomlig lagstiftare. I stället ville hon visa vägen mot ett dygdetiskt tänkande i samklang med den sekulariserade världen.

Under strecket
Publicerad

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919–2001) var en av efterkrigstidens viktigaste engelskspråkiga filosofer. Hon började studera i Oxford 1937, men flyttade 1942 till Cambridge där hon kom att följa och ta starkt intryck av Ludwig Wittgensteins föreläsningar. Wittgenstein och Anscombe blev så småningom vänner, och när han fått veta att han drabbats av den cancersjukdom som 1951 skulle ta hans liv, utsåg han henne att tillsammans med Rush Rhees och Georg Henrik von Wright (två andra av hans studenter) ta hand om det enormt omfattande material av opublicerade filosofiska skrifter och anteckningar som han lämnade efter sig. Anscombe redigerade och översatte mycket av det Wittgenstein skrivit. Bland annat är det henne vi har att tacka för den osannolikt lyckade engelska översättningen av ”Filosofiska undersökningar”. Hon var från 1946 och 24 år framåt verksam som forskare vid Somerville College i Oxford. 1970 blev hon professor i Cambridge, där hon var kvar fram till sin pensionering 1986.

Anscombes filosofiska arbeten är krävande läsning. Framställningen är extremt förtätad, vilket innebär att lästakten måste skruvas ned till en otidsenligt långsam nivå. Hennes samlade skrifter upptar mindre än två hylldecimeter, men en noggrann genomläsning fordrar åtskilliga månaders arbete. Det beror inte på att hon skriver dunkelt eller mångtydigt. Tvärtom: hennes texter är i en mening mycket klara och precisa. Men det är frågan om det slags klarhet som uppnås efter en noggrann destilleringsprocess, där tankekoncentrationen gjorts så hög det bara är möjligt. Hon hjälper inte till med sådant hon anser att läsaren bör kunna klara av på egen hand. Detta till synes opedagogiska förhållningssätt rymmer i själva verket en outtalad men stimulerande uppmuntran: vad som sägs här är med nödvändighet svårt att förstå, men du kan klara av det om du försöker på allvar.

Annons
Annons
Annons