Annons
X
Annons
X

Anpassa regler för asyl och migration

Jag är övertygad om att en försiktig anpassning av Sveriges regelverk till övriga EU-länders möjliggör en fortsatt uthållig, mer generös politik. Men om vi obekymrat bara gasar på kan Sverige köra i väggen, skriver Staffan Danielsson, avgående riksdagsman.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

BRÄNNPUNKT | INVANDRING

Jag anser att Sverige verkligen är en humanitär stormakt i världen.
Staffan Danielsson

Vill delar av det svenska folket genom valresultatet skicka någon signal till de som makten haver vad gäller migrations- och asylregler? Jag tror det.

Lyssnar sju av riksdagens partier, med statsminister Fredrik Reinfeldt – som avgår – i spetsen? Nej, hittills inte.

Annons
X

Jag har några förslag, se längre ner.

En artikel i NY Times av den respekterade Hugh Eakin (19/9) beskriver dagsläget som det framstår från ”over there”; Sverige med 2 procent av EU:s befolkning tar nu emot flest flyktingar från Syrien av Europas länder, Turkiet undantaget. Denna generösa politik fortsätter, trots hög ungdomsarbetslöshet, trots upplopp i förorter, trots brist på bostäder för nyanlända, trots växande kostnader för Migrationsverket och trots att ”anti-immigrantpartiet” mer än fördubblades i valet.

I Sverige, enligt Hugh Eakin, har en extraordinär liberal migrationsvänlig konsensus etablerats med ett virtuellt tabu kring frågor om de sociala och ekonomiska kostnaderna. Statsminister Reinfeldts maning till väljarna att ”öppna sina hjärtan” trots de växande kostnaderna fick stark kritik för att kostnaderna överhuvudtaget skulle beaktas. I Norge har utrikesdepartementet beräknat att mottagningskostnaderna för en flykting på cirka 750 000 kronor motsvarar kostnaden för att hjälpa 26 flyktingar i läger i Jordanien.

Jag anser att Sverige verkligen är en humanitär stormakt i världen genom ett utvecklingsbistånd i världsklass och genom den mest generösa migrations- och asylpolitiken i Europa. Det är stort och glädjande att folkopinionen, liksom jag själv, står bakom detta.

En förutsättning för fortsatt stark uppslutning är enligt min mening att en öppen debatt kan föras kring glädjeämnen och bekymmer i dessa frågor. Jag har i bland annat debattartiklar gjort detta vilket föranlett stark kritik och misstänkliggöranden. Ytterst få andra riksdagsledamöter (jag bortser från extrema SD) har sagt något kontroversiellt utanför ”åsiktskorridoren” i dessa frågor. 

**Detta är bekymmersamt. **Jag vill därför en sista gång som riksdagsledamot ge min tolkning av vad en ny regering bland annat behöver göra i asyl- och migrationspolitiken.

Den behöver ta på allvar det faktum att över 20 procent av de som nu ges asyl i något EU-land erhåller det i Sverige liksom att runt 35 procent av alla ensamkommande flyktingar under 18 år till EU söker sig till Sverige och att allt fler av de utsatta miljonerna på flykt från Syrien och Irak riktar sitt hopp till Sverige. Asylsökande per dag till Sverige slår nu rekord och Sverige beräknas nu ta emot 92 000 asylsökande i år, flyktingar från Syrien, Eritrea och Somalia söker sig i första eller andra hand till Sverige. Tar Sverige emot alltför få, bör vi sträva efter att ta emot betydligt fler genom än mer öppna regler, eller har vi svårt att uthålligt upprätthålla dagens situation? Detta anses inte politiskt korrekt att diskutera i Sverige i dag, men jag anser det både befogat och nödvändigt, utifrån en generös grundsyn.

Naturligtvis ska Sverige ge asyl till alla de som är flyktingar och kommer till Sverige, och göra allt för att de ska integreras och få jobb så snabbt som möjligt. Tyvärr, trots allt fagert tal och stora ambitioner, är dock Sverige alltjämt i EU:s bottenklass vad gäller detta och någon ljusning är knappast i sikte.

Att då obekymrat, med det mycket liberala Miljöpartiet i spetsen, bara gasa på och ytterligare öppna upp regelverken än längre före övriga EU-länder tror jag är riskabelt. Risken är uppenbar, om integrationen och sysselsättningen för nyanlända är fortsatt problematisk på en allt högre nivå, att det kan bli bakslag i opinionen och en mycket restriktivare politik.

**Därför är jag övertygad om **att en försiktig anpassning av Sveriges regelverk till övriga EU-länders på några punkter (se förslag nedan) möjliggör en fortsatt uthållig mer generös politik, medan Sverige kan köra i väggen om vi obekymrat bara gasar på. Naturligtvis ska Sverige göra allt som är möjligt för att övriga EU-länder ska bli mer generösa, men tyvärr kan detta ta tid.

Sveriges regering och riksdag bör därför ta ansvar för avvägningen mellan en ideal migrationspolitik baserad på öppna gränser (vilket rimligen är den vision vi arbetar efter) och den faktiska verkligheten i dagens värld med sina enorma klyftor som gör att regelverk för migrationen och den fria rörligheten tyvärr behövs. Och där en faktor att beakta oundvikligen är vilka regler som övriga EU-länder tillämpar och hur långt från dem som Sverige kan avvika i mer generös riktning:

• Migrationsverket har fastställt unikt generösa regelverk för att bevilja uppehållstillstånd och för anhöriginvandring, som ej som i övriga EU-länder kopplas till försörjningskrav. Kan Sverige ha kvar dessa regelverk oförändrade, ska de bli än mer generösa, eller behöver vi något närma oss praxis i övriga EU-länder? Jag förespråkar det senare liksom, är min tro, många andra respektabla medborgare.

• Över 30 procent av alla ensamkommande under 18 år som kommer till EU väljer att söka sig till Sverige. En anledning är uppenbart att många är över 18 år, och att Sverige skiljer ut sig genom att i mycket liten utsträckning göra seriösa ålderstest. Jag tycker att till exempel rena rättviseskäl, både mot andra 20- och 22-åringar som ansöker om asyl som vuxna och mot de 16-17-åringar som de överåriga får bo tillsammans med, talar för detta.

• En stor del av de som inte beviljas uppehållstillstånd, eftersom de inte har asylskäl, stannar illegalt kvar i Sverige som så kallade papperslösa. Polisen måste bättre än i dag kunna avvisa dessa, annars urholkas respekten för Sveriges regelverk och uppmuntrar allt fler att inte respektera ett negativt beslut.

• Sverige har kanske industrivärldens mest öppna regelverk för arbetskraftsinvandring, och ska fortsätta att ligga i täten. Däremot är det tveksamt om en arbetsgivare, i en bransch med enkla jobb som många redan köar till i Sverige, efter eget gottfinnande ska kunna anställa även icke EU-medborgare.

**Jag hoppas att **en ny regering och riksdag kan analysera, diskutera och agera i dessa frågor på ett öppnare sätt än hittills.

STAFFAN DANIELSSON

riksdagsledamot emeritus

Annons
Annons
X
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X