Annons
X
Annons
X

Analysera Sveriges militära samarbeten med EU, Nato och Norden

I den breda omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut måste en analys av Sveriges militära samarbeten med EU, Nato och de nordiska länderna genomföras, skriver Staffan Danielsson (C).

BRÄNNPUNKT | FOLK OCH FÖRSVAR

Mycket talar för att försvarsbudgeten på sikt behöver öka.
Staffan Danielsson

Försvarsberedningen arbetar nu med sina analyser inför kommande försvarsbeslut. Centerpartiet har varit en av de främsta pådrivarna för detta, det är bra att riksdagens partier tillsammans analyserar och söker finna en bred samsyn i de viktiga försvars- och säkerhetsfrågorna.

Som Centerpartiets representant kommer jag aktivt att lyssna och söka bana väg för detta.

Annons
X

Sverige behöver en engagerad och fördjupad försvarsdebatt inför de viktiga vägval som kommande försvarsbeslut innebär, och årets försvarskonferens i Sälen står nu för dörren.

Debatten pågår redan med full intensitet efter bland annat ÖB:s uttalanden om kärv ekonomi och kort motståndskraft vid ett ev större militärt angrepp. Detta understryker den väldiga tekniska utveckling som skett på försvarsområdet och att det är nog viktigare än någonsin att Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra demokratier i sin närhet.

Inriktningen på ett insatsförsvar som i fredstid bygger på rekrytering på frivillig grund ligger fast. Försvaret behöver ett gott stöd från samhället i övrigt för att lyckas bra med rekryteringen, och måste utveckla sin attraktionskraft fortlöpande.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är tydligt att osäkerheten har ökat i vår omvärld beroende på till exempel situationen i Ryssland, samt på allt knappare resurser i världen vad gäller energi, vatten och mat, med tydlig koppling till klimatförändringarna. Energiflödena blir fortsatt viktiga och betyder mycket i Östersjön, ett av världens mest trafikerade hav. Gotland har ett strategiskt läge och bör ges ett ökat fokus i vår försvarsplanering.

  Mycket talar för att försvarsbudgeten på sikt behöver öka. Materielkostnaderna växer och Sveriges försvarskostnader i procent av BNP har halverats på några decennier så att Sverige idag satsar relativt sett mindre på försvaret än våra nordiska grannländer. Sverige är det största landet i Norden och måste ta sitt rimliga ansvar för stabilitet och säkerhet genom ett tillräckligt starkt försvar.

  Försvarsmaktens bas är självfallet Sverige och vårt närområde, men Sverige ska fortsatt också aktivt bidra i internationella fredsinsatser när världssamfundet griper in. Däremot är det sannolikt att tidigare mål med i storleksordningen 2 000 soldater insatta kan behöva reduceras i väsentlig grad. Uppenbart är att kommande fredsinsatser kan komma att beröra Afrika och kanske även Mellersta Östern. Centerpartiet ser positiv på att Sverige kan bidra i fler insatser ledda av FN.

  Den svenska försvarsbudgeten ska självfallet användas så resurseffektivt som möjligt. Därför är det viktigt med nära och förtroendefulla militära samarbeten med andra västliga demokratier, och framför allt med de nordiska länderna. Här sätter dock dessa länders olika förankring i militära allianser och europeiskt samarbete gränser som måste respekteras.

  Den ekonomiska verkligheten driver också på det nordiska militära samarbete som i Sverige och andra nordiska länder har alltfler förespråkare. Ländernas pressade försvarsbudgetar får en större utväxling ju närmare man vågar och vill samarbeta med varandra militärt.

  Sverige är militärt alliansfritt men är medlem i EU och i Natos partnerskap för fred.

  Centerpartiet kräver sedan flera år att Sverige likt Finland i den breda omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut måste genomföra en analys av Sveriges militära samarbeten med EU, Nato och de nordiska länderna, och hur de bör utvecklas eller ej. Detta har egentligen inte gjorts sedan andra världskriget, trots de enorma omvärldsförändringarna de senaste decennierna i bland annat vårt närområde. En viktig del i analysen är vilka effekter som olika handlingsalternativ skulle få för det nordiska samarbetet på försvarsområdet.

  De båda stora svenska partierna passar i frågan och deras gemensamma passivitet verkar leda till att ingen sådan analys kommer att genomföras. De bär därmed ett stort ansvar för att omvärldsanalysen och därmed försvarsdebatten och det kommande försvarsbeslutet kan komma att vila på en osäker grund.

  STAFFAN DANIELSSON

  riksdagsledamot (C) i försvarsutskott och försvarsberedning

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X