Annons
X
Annons
X

Allt fler startar eget

Entreprenörskapet växer i Sverige – men ännu mer i andra länder. Det visar studien Global Entrepreneurship Monitor som Entreprenörskapsforum presenterar i dag. För att stärka Sveriges entreprenörskap krävs breda ekonomisk-politiska insatser, skriver fem forskare.

BRÄNNPUNKT | ENTREPRENÖRSKAP

Entreprenörskapet ökade med 18 procent i Sverige mellan 2010 och 2011. Det framgår av den internationellt största årliga studien av entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder – Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Studien omfattar 54 länder, motsvarande ca 85 procent av global BNP och baseras på 150 000 enkäter och intervjuer. Årets rapport, som lanseras i dag av Entreprenörskapsforum, är den trettonde sedan starten 1999.

Det är glädjande att entreprenörskapet är på frammarsch i Sverige. Samtidigt har dock ökningen varit något starkare i andra utvecklade och innovationsdrivna länder – 22 procent i genomsnitt – vilket innebär att Sverige placerar sig på 17 plats av 23 jämförbara länder.

Särskilt kvinnors företagande har ökat i Sverige men ligger fortfarande relativt lågt. Fortfarande startas företag i första hand av män: tio nya företag startade av män motsvaras av sex företag startade av kvinnor.

Annons
X

Årets undersökning pekar på tre faktorer som är specifika för Sverige: För det första placerar sig Sverige överlägset i topp när det gäller anställd personal som definierar sig som entreprenöriella, dvs det som brukar kallas intraprenörskap. Ungefär 12 procent av befolkningen anser sig vara entreprenöriella, vilket är tre gånger fler än genomsnittet för de 23 utvecklade länderna som deltar i studien. Det kan också jämföras med andelen svenskar som startar företag – knappt 6 procent. Den höga andelen entreprenöriella anställda är sannolikt en avgörande förklaring till att våra globala storföretag ständigt kan förnya sig och vara fortsatt konkurrenskraftiga.

För det andra ligger Sverige i topp när det gäller individer som säger sig kunna identifiera en god affärsmöjlighet i sitt närområde, hela 70 procent av den vuxna befolkningen. Många av dessa (49 procent) säger sig också ha kompetens att starta och driva ett företag.

För det tredje är entreprenörskapet lågt i en internationell jämförelse och de entreprenörer som kommer fram har relativt låga tillväxtambitioner mätt som nya jobb och internationalisering. Beträffande innovation ligger Sverige i mittfåran. Den relativt låga nyföretagaraktiviteten förefaller inte tydligt kopplat till kapitalbrist, tvärtom har Sverige fler informella investerare – fools, friends and family - i tidiga skeden än jämförbara länder.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den något paradoxala situationen framträder där goda möjligheter att starta nya företag ligger i träda, trots att kompetens att sätta igång verksamhet anses finnas. Istället får den entreprenöriella ådran utlopp i befintliga företag. Frågan är om detta kan anses vara ett problem?

  Sannolikt speglar det en obalans mellan nya och existerande företag. Tillväxtverkets enkätundersökningar tyder på att en förhållandevis stor och växande andel hellre skulle vilja bedriva egen verksamhet än att vara anställda. Dessutom, och mer centralt i ett samhällsekonomiskt perspektiv, är att den entreprenöriella verksamheten i existerande företag framför allt inriktas på att förbättra de produkter som finns i företagens produktion, inte på att slå undan benen för sig själv genom att ta fram nya varor eller tjänster. De mer radikala och omvälvande innovationerna kommer påfallande ofta från nya, entreprenöriella företag. Där finns i regel också de största tillväxtmöjligheterna. Typiska exempel är Microsoft, Google och Apple. I Sverige finns också flera exempel, bl a Klarna, Skype och Spotify, även om sysselsättningstillväxten fortfarande varit blygsam. Delvis förklaras detta av att ägande och expansion sker utanför Sverige.

  Tidigare ekonomisk forskning har visat att entreprenörskapets omfattning och inriktning styrs av ett lands lagar och regelverk. I Sverige är skillnaden mellan att vara anställd jämfört med att bedriva ett eget företagande betydande: den förväntade avkastningen står sällan i proportion till personliga risken, förväntad skattebelastning och sämre möjligheter att ta del av befintliga socialförsäkringssystem. En större regelbörda hämmar företagande och entreprenörskap.

  En ekonomis utvecklingskraft och förnyelseförmåga förutsätter såväl stora som små och nystartade företag. De har kompletterande kompetenser. Medan mindre växande företag är viktiga för sysselsättning och innovation har stora företag fördelar vad gäller internationalisering och att skala upp verksamheter som bottnar i innovationer.

  I Sverige har de entreprenöriella aktiviteterna och ambitionerna – och också attityderna gentemot entreprenörskapet – förbättrats sedan mitten av 2000-talen. En större andel av befolkningen startar företag och för första gången sedan mätningarna började ökar också den andel som planerar att starta företag. Men fortfarande är nivåerna liksom ambitionerna lägre än i jämförbara länder. Få unga företag har någon export att tala om, den förväntade tillväxten av antalet anställda är lågt. Just förväntad sysselsättningsökning på företagsnivå – möjliga snabbväxande gaseller – är en indikator på länders framtida sysselsättningsutveckling.

  Nya, växande och innovativa företag är en förutsättning för framtida tillväxt och välstånd. För att stärka Sveriges entreprenörskap krävs breda ekonomisk-politiska insatser – skatter, regleringar och kompetensförsörjning – i en konkurrens som blir allt mer global och där länders politik allt mer inriktas på att attrahera talang, teknik och kapital.

  PONTUS BRAUNERHJELM

  vd Entreprenörskapsforum och professor KTH

  ULRIKA STUART HAMILTON

  vice Vd Entreprenörskapsforum

  CARIN HOLMQUIST

  professor Handelshögskolan

  KRISTINA NYSTRÖM

  docent KTH och Ratio

  PER THULIN

  ek dr Entreprenörskapsforum och KTH

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X