Annons
X
Annons
X

”Alla bör få ta del av vetenskapen”

I dag kontrolleras forskningsresultat av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga förlag. Men övergången till ett mer öppet vetenskapssystem har börjat. Nu behöver vi hjälpas åt att göra verklighet av visionerna i Sverige, skriver Calle Nathanson, Svensk biblioteksförening, och Cissi Billgren Askwall, Vetenskap & Allmänhet.

Forskande organisationer behöver erbjuda forskarna utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt, skriver författarna.

Forskande organisationer behöver erbjuda forskarna utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt, skriver författarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | FORSKNING

Att forskning som finansieras av skattemedel ska vara tillgänglig för alla är en demokratifråga.

Den 27 maj enades EU-ländernas rege­ringar om att gå över till ett öppet vetenskapssystem. Beslutet gav förvånansvärt lite eko i Sverige men kommer förhoppningsvis att leda till ökad öppenhet, innovation och delaktighet. Det är glädjande att den svenska rege­ringen tydligt bejakar utvecklingen och vi har stora förväntningar på regeringens forskningsproposition som väntas presenteras i oktober.

Internet, digitalisering och stora datamängder (”big data”) har fört med sig snabba samhälls­förändringar. De påverkar inte bara tillgången till forskning utan även hur forskning bedrivs. Forskning är en ur flera synvinklar gränsöverskridande verksamhet; den är ofta mångdisciplinär och i grunden global. EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas har lyft fram Open to the World, som ett av tre fundament för EU:s forskningspolitik. De andra är Open Science och Open Innovation.

Annons
X

Att forskning som finansieras av skattemedel ska vara tillgänglig för alla är en demokratifråga, som har stöd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Öppen vetenskap gynnar spridning och användning av forskningsbaserad kunskap i samhället, ökar möjligheterna till innovation och under­lättar för alla att kunna ta del av nya rön. Öppen­heten kan också bidra till att forskare får nya idéer och fler infallsvinklar i sin forskning, genom utbyte och dialog med andra forskare och olika samhällsaktörer.

I dag kontrolleras forskningsresultat av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga förlag. Offentligt finansierad forskning är därmed inte tillgänglig för dem som betalt för den eller för alla som kan ha använd­ning av resultaten. Om en student eller forskare har tillgång till de senaste kunskapsrönen eller ej avgörs av hur stora resurser lärosätet kan lägga på dyra prenumerationer på vetenskapliga publikationer. Detta innebär naturligtvis en stor ojämlikhet.

För forskare verksamma utanför akademin är tillgången till vetenskapliga publikationer ofta ­obefintlig. Att sakna tillgång till den senaste forskningen leder till sämre beslutsunderlag och därmed till att myndigheter, organisationer och politiker riskerar att fatta rentav ovetenskapliga beslut.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En viktig del av Öppen vetenskap är Open Access. Open Access innebär att vetenskapliga publikationer ska vara fritt tillgängliga på internet, så att alla som behöver tillgång till forskningsrönen kan få det. I världens största forsknings- och innovationsprogram, EU:s Horisont 2020, ställs redan kravet att forskning finansierad av programmet ska publiceras i Open Access-tidskrifter. Inom EU som helhet ska Open Access vara standard år 2020.

  En annan snabbt växande del av Öppen vetenskap är medborgarforskning, Citizen Science. Begrep­pet innebär att allmänheten deltar i forskningsprojekt, vanligast genom att samla in eller analysera data. Medborgarforskning ger forskarna värdefull hjälp samtidigt som medborgarna får en ökad insyn och insikt i hur forskning går till.

  Övergången till ett mer öppet vetenskapssystem har alltså redan börjat. Nu behöver vi hjälpas åt att göra verklighet av visionerna i Sverige. Vi förespråkar en kombination av krav och stöd:

  • Enskilda forskare behöver incitament och meriteringssystem som belönar öppen tillgång, sam­verkan och kommunikation. Systemen behöver införas vid universitet och högskolor.

  • Regeringen kan ge tydliga anvisningar i regleringsbreven till lärosäten, forskningsfinansiärer och forskande myndigheter om detta.

  • Forskningsfinansiärer kan begära att alla sökande anger hur forskningsresultaten ska kommuniceras och hur data ska tillgängliggöras. Den öppna tillgången till resultaten behöver förstås också ­bedömas och följas upp i återrapporteringen av beviljade anslag.

  • Enskilda forskare bör också få stöd och hjälp i hur de kan samverka och kommunicera.

  • Forskande organisationer behöver erbjuda forskarna utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt.

  ”De övergripande motiven för öppen vetenskap är att den bidrar till ökad forskningskvalitet, stärker konkurrenskraft och samhällsnytta samt främjar innovation och medborgarnas delaktighet, och ­därmed i förlängningen är en demokratifråga”, sa ­Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i riksdagens EU-nämnd den 20 maj.

  Vi instämmer till fullo! Därför har vi också stora förhoppningar om att höstens forskningsproposition innehåller en konkret färdplan för vägen mot öppen vetenskap.

  Calle Nathanson

  ordförande

  Svensk biblioteksförening

  Cissi Billgren Askwall

  generalsekreterare

  Vetenskap & Allmänhet

  Calle Nathanson och Cissi Billgren Askwall Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Gustaf Waesterberg

  Annons
  Annons
  X

  Forskande organisationer behöver erbjuda forskarna utbildning, rådgivning och stödfunktioner så att det blir praktiskt möjligt för forskarna att arbeta på ett öppnare sätt, skriver författarna.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

  Calle Nathanson och Cissi Billgren Askwall

  Foto: Elisabeth Ohlson Wallin, Gustaf Waesterberg Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X