”Alarmismen ett större hot än miljösituationen”

Att beskriva Norrlands kust som ”giftkusten” i olika sammanhang är en överdriven bild och ett hot mot samhällsutvecklingen i denna landsända, skriver Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Magnus Karlsson

Foto: Privat
Annons

Foskare vid SGU med flera skriver i en replik att fiberbankar har en negativ social och ekonomisk inverkan på lokalbefolkning, turister och näringar såsom fiske och vattenbruk längs Norrlandskusten. Men ett betydligt större hot mot samhällsutvecklingen i denna landsända är den överdrivna bild av miljösituationen som katastrofal och bilden av Norrland som ”giftkusten” som artikelförfattarna, i flertalet fall representerande statliga myndigheter, i olika sammanhang för fram.

Industrins sammanlagda utsläpp av kvicksilver, innan användningen av ämnet förbjöds 1968, har beräknats till storleksordningen 700 ton. Det hade varit konstigt om inte några av dessa ton återfunnits i de nu undersökta områdenas bottensediment. Det väsentliga är dock inte vilka mängder som finns i sedimenten utan vilka effekter de ger upphov till. Här visar undersökningar samstämmigt att halterna sjunkit över tid. Att åtgärda dessa områden skulle innebära stora kostnader och ytterligare miljöbelastning som följer av att hantera muddermassor.

Annons
Annons
Annons