Hela denna artikel är en annons

Aktivt ägande kan öka avkastningen

Genom att aktivt påverka bolag kan kapitalförvaltare som Nordea Fonder öka avkastningen i sina innehav. Det finns flera sätt att aktivt arbeta med ägarstyrning, som att delta i valberedningsarbete, rösta på årsstämmor eller föra en dialog med företaget om deras strategier och utmaningar..

Erik Durhan på Nordea Fonder.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Erik Durhan på Nordea Fonder.

Foto: NordeaBild 1 av 1
Erik Durhan på Nordea Fonder.
Erik Durhan på Nordea Fonder. Foto: Nordea

– Vi ser en god och aktiv ägarstyrning som en viktig del för ett företags långsiktiga utveckling. Det är till nytta för aktieägarna, anställda och samhället i stort och en nödvändighet för en väl fungerande marknad säger Erik Durhan, chef för ägarstyrning på Nordea Fonder.

Erik Durhan pekar på vikten av ökad transparens och öppenhet i kommunikationen mellan företaget och aktieägarna, till exempel vad gäller sammansättningen av styrelsen och valberedningen, och ersättning till ledande befattningshavare såsom vd.

– Vi ser aktivt ägande som ett centralt inslag i vårt uppdrag gentemot våra fondsparare, och vi agerar alltid med deras intresse för ögonen. Det är en integrerad del av att vara en ansvarsfull ägare med fokus på hållbarhet, och vi strävar efter att göra skillnad, säger han.

Deltog i 100 bolagsstämmor

2015 deltog Nordea i cirka 100 bolagsstämmor i Norden, och röstade i ytterligare 200 stämmor världen över med hjälp av ett elektroniskt röstningssystem, så kallad ”proxy voting”. Nordea sitter även i över 30 valberedningar. En valberedning brukar bestå av representanter från de största ägarna och syftet är bland annat att utvärdera styrelsens arbete och lägga fram förslag till styrelsens sammansättning. Det här ger betydande inflytande i företagen.

Det är även viktigt att föra en dialog med företagen som man investerar i när det finns behov för det. Det kan exempelvis röra ersättningar till ledande befattningshavare eller kapitalfrågor. Målet är att bidra till bättre avkastning för våra fondsparare.

Könsfördelning i styrelser är ytterligare en fråga som Nordeas fonder arbetar aktivt med. I de valberedningar som Nordeas fonder deltar har andelen kvinnor i styrelserna ökat snabbare under 2015 än för börsen som helhet.

”Ibland är det frustrerande”

Men det finns mycket kvar att göra, och i många europeiska länder är obalansen större än i Norden.

– Ibland är det frustrerande att det inte går snabbare men omsättningshastigheten i styrelser är relativt låg. Även om vi ännu inte nått hela vägen fram så är min erfarenhet att frågan tas nu på största allvar. Jag är övertygad om att det kommer att fortsätta utjämnas framöver. Det finns en förståelse och vilja – och det går åt rätt håll, avslutar Erik Durhan.

Läs fler artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons