Annons

Sambolagen – så fungerar den

Att vara sambo är idag lika vanligt som att vara gift, men juridiskt sett är det en stor skillnad.

– Det är viktigt att veta att sambolagen inte ger samma rättsliga skydd som äkta makar har i och med äktenskapsbalken, säger Kristina Myhre, jurist på Private Banking inom SEB och expert inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.

Katarina Sundelin / PhotoAlto
Foto: Katarina Sundelin / PhotoAlto
Kristina Myhre, jurist på Private Banking inom SEB och expert inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.

Kristina Myhre, jurist på Private Banking inom SEB och expert inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.

Katarina Sundelin / PhotoAlto
Foto: Katarina Sundelin / PhotoAlto
Foto: Katarina Sundelin / PhotoAlto

Här går Kristina Myhre igenom det viktigaste med lagen.

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambolagens bestämmelser gäller bara för sambors gemensamma permanentbostad och bohag om dessa är införskaffade för gemensamt bruk, det vill säga om avsikten var att paret skulle bo där tillsammans. Sambolagen omfattar inte fritidshus, värdepapper, banktillgodohavanden, företag, bilar och båtar.

Under samboförhållandet äger varje sambo sin egendom och svarar för sina egna skulder. En sambo får dock inte utan den andre sambons samtycke överlåta eller pantsätta den gemensamma bostaden och bohaget.

När upphör samboförhållandet?

Ett samboförhållande upphör antingen när parterna flyttar isär eller när en av dem avlider. Om någon av parterna begär det ska bodelning av gemensamt anskaffad bostad och bohag ske. Begäran om bodelning måste ske senast 12 månader från det att parterna flyttat isär.

Kristina Myhre, jurist på Private Banking inom SEB och expert inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.

Kristina Myhre, jurist på Private Banking inom SEB och expert inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.

Sambolagen tar inte hänsyn till vem av parterna som finansierat den gemensamma bostaden och vem som står på kontraktet eller lagfarten. Efter att avräkning gjorts för skulder hänförliga till bostaden och bohaget ska nettovärdet delas lika mellan parterna. Om samboförhållandet upphör genom att den ena sambon avlider kan bara den efterlevande sambon begära bodelning, inte den avlidnes släktingar.

Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden? Den av samborna som bäst behöver bostaden och bohaget ska få denna egendom i avräkning på sin lott mot full betalning om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Vilken betydelse har ett samboavtal?

Sambolagen kan avtalas bort genom att parterna upprättar ett samboavtal som de daterar och skriver under. Ett samboavtal upprättas i två exemplar och behöver varken bevittnas eller registreras. Avtalet kan innebära att den som till exempel betalar merparten av bostaden eller bohaget också har rätt till merparten vid en eventuell försäljning.

Vem ärver sambon?

Eftersom sambor inte ärver varandra är det viktigt att skriva testamente. En knepig situation kan uppstå om samborna har barn ihop och den ena avlider utan att ha upprättat ett testamente. Då ärver barnet direkt allt från sin avlidne förälder. Om barnet är omyndigt sätts arvet in på ett överförmydarspärrat konto i barnets namn och den kvarlevande föräldern kan tvingas flytta från sitt och barnets hem. Om barn saknas är det den avlidnes föräldrar eller syskon som ärver allt.

Genom att skriva testamente bestämmer samborna själva vem som ska få ärva. Den avlidnes barn har dock alltid rätt att få ut sin laglott motsvarande hälften av den avlidnes tillgångar. Ett gift par utan barn eller med gemensamma barn ärver per automatik allt från den först avlidne maken.

Kristina Myhre, jurist på Private Banking inom SEB och expert inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt.