”Sveriges Radio bör sälja kommersiella P3”

Bättre tekniska förutsättningar ger Sveriges Radio stora fördelar jämför med de kommersiella radiokanalerna. Men P3:s ­profil liknar i stor utsträckning de kommersiella kanalernas. Därför bör P3 ­säljas och lyda under samma regler som konkurrenterna, skriver Staffan Rosell, vd, Bauer Media Group Sverige.

Publicerad
Annons
P3:s hemsida.

DEBATT | RADIO

Sveriges Radios (SR) marknadsandel av det totala radiolyssnandet är idag cirka 75 procent. Följaktligen står den kommersiella radion för bara 25 procent av lyssnandet. Den fristående radion i Sverige har haft svårt att nå samma framgång som våra motsvarigheter i andra europeiska länder. Detta beror till stor del på att vi kommersiella aktörer har för lite utrymme på FM-bandet. På många orter runt om i Sverige finns det bara två kommersiella kanaler. På platser utanför tätbebyggda områden saknas ofta helt alternativ till Sveriges Radio.

Skulle digitalradio ha införts, vilket fram tills i höstas var huvudalternativet, så hade detta problem lösts. Då hade utrymmet i etern blivit betydligt större och kommersiell radio såväl som SR hade kunna öka sitt utbud i stort sett obegränsat. I och med att den dörren tillsvidare är stängd aktualiseras frågan om fördelningen av det begränsade utrymmet på FM-bandet.

Annons
Annons

Det råder bred politisk enighet om att mångfald i utbudet av medierna är ett centralt värde. Konkurrens mellan starka, och av varandra oberoende, medieaktörer anses med rätta vara eftersträvansvärt. Givet detta är det inte alls tillfredsställande att en och samma aktör har tre fjärdedelar av lyssnandet, grundat på fundamentalt bättre tekniska förutsättningar att nå lyssnarna.

Den statliga medieutredningen skriver i sin färska PM om de offentligt finansierade medieföretagen att ”Uppdelningen i flera olika radio- och tv-kanaler kom till stånd när medielandskapet och medieanvändningen snarare präglades av utbudsbrist än, som idag, av utbudsöverflöd. (---) Inför en ny tillståndsperiod bör den nuvarande kanalorganisationen ses över, utifrån ett användarperspektiv.

Vi instämmer i detta och vill här föreslå en enkel och radikal lösning för en bättre och mer jämlik fördelning av lyssnandet – knoppa av och sälj P3 och låt den bli en kommersiell kanal.

Härom veckan presenterade också den privata Public Service-kommissionen, som vi varit med och finansierat, ett intressant resonemang om vad som bör vara i fokus för det innehåll som de offentligt finansierade programbolagen producerar. I sin slutrapport skriver kommissionen att ”programbolagen bör avhålla sig från att producera program, tjänster och format som fristående medier redan tillhandahåller eller producerar, om inte programbolagen kan tillföra ett mervärde genom sin produktion”.

Det framstår som en mycket rimlig utgångspunkt. Vi är väl medvetna om att det finns många åsikter om på vilket sätt Public Service ska definieras och avgränsas. Men de flesta bör kunna instämma i att det är mer rimligt att offentlig finansiering går till att producera innehåll som har ett allmänintresse men som inte är kommersiellt gångbart, än att producera material som är kommersiellt gångbart och som redan produceras av andra aktörer.

Annons
Annons

Tittar vi på det som Sveriges Radio erbjuder idag så är det ganska tydligt att innehållet i P1, P2, P4 och P5 uppfyller detta. Dessa kanaler erbjuder program och musik som i stort sett inte erbjuds i den kommersiella radion och som inte heller har den karaktären att de är kommersiellt bärkraftiga.

När det gäller P3 är läget dock ett annat. Kanalens utbud är högintressant utifrån ett kommersiellt perspektiv. P3:s musikprofil, men också stora delar av kanalens redaktionella utbud, är i stor utsträckning identisk med kanaler så som Mix Megapol, NRJ och Rix FM.

Vi anser därför att det bör prövas om P3 skulle kunna knoppas av och säljas, för att sedan lyda under samma regelverk som andra kommersiella radiokanaler. P3 skulle bli radions motsvarighet till TV4. Det är i sammanhanget värt att notera att konkurrenssituationen på TV-området är en helt annan än på radioområdet. TV4 har knappt en tredjedel av tittandet medan SVT har drygt en tredjedel. Detta framstår som en sund och eftersträvansvärd balans även för radioområdet.

En avknoppning och försäljning av P3 medför flera fördelar. Bland annat skulle den generera en ordentlig försäljningsintäkt till Sveriges Radio. Vidare frigörs resurser som idag går till produktionen av P3, vilken årligen kostar hundratals miljoner, och kan nyttjas i SR:s övriga verksamhet. Detta möjliggör i sin tur en kraftfull förstärkning av det viktiga utbud som Sveriges Radio är ensamma om att producera. Mer pengar kan därmed läggas på till exempel undersökande journalistik, utrikesbevakning, fördjupande program inom politik, ekonomi och vetenskap, lokaljournalistik, kultur, drama, konstmusik, barnprogram och program på minoritetsspråk.

En försäljning av P3 skulle också skapa en bättre balans mellan de kommersiella aktörerna och Sveriges Radio vilket skulle ge hela radiobranschen ett lyft. En försäljning av P3, inklusive dess sändarnät med överlägsen täckning, skulle vidare leda till att den kommersiella radion kan erbjuda något som saknas idag – en fullt ut nationell fristående radiokanal.

Frågan har varit aktuell tidigare. Redan 2008 undersökte statens särskilda utredare Martin Holmgren idén att skapa en nationell kommersiell radiokanal, men landade till slut i att det vore för dyrt. Genom att sälja den kommersiellt gångbara kanalen P3 uppstår inga av de kostnader som Holmgrens utredning ryggade för. Istället skapas intäkter för det offentliga och licensmedel frigörs till en förstärkning av det centrala Public Serviceuppdraget.

Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en statlig utredning med uppgift att utreda formerna för en avknoppning och försäljning av P3.

Foto: Privat

Staffan Rosell
vd, Bauer Media Group Sverige

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons