Hitta rätt i försäkrings- djungeln

Publicerad
Annons

Först och främst gäller det att hålla i sär försäkringarnas två stora huvudklasser: sakförsäkring och personförsäkring.
Precis som begreppen antyder faller till exempel hemförsäkring och bilförsäkring under sakförsäkringar, samt exempelvis sjuk- och olycksfallsförsäkring och barnförsäkringar under personförsäkringar.
Den som äger någonting löper alltid risken att bli av med det. Ett hus kan brinna ner och i stort sett kan allt stjälas.
När det gäller sakförsäkringar gäller det att inte skaffa fler försäkringar än man behöver och jämföra försäkringarnas priser (premier) och villkor. Det har sagts åtskilliga gånger men tål att sägas igen: Det kan skilja åtskilliga tusenlappar mellan försäkringsbolagens premier för till exempel bostad eller bil; redan skattade pengar som man kan lägga på något betydligt trevligare än höga försäkringspremier. Därför bör man sondera marknaden noga och ta in flera offerter innan man tecknar sig för en försäkring.
Hemförsäkringen är ofta hushållets största och mest omfattande
försäkring. Den ger skydd för bohag och egendomsskador. Dessutom ingår inte sällan reseskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Innehållet varierar från bolag till bolag, varför det gäller att ta reda på vilket skydd den ger innan tilläggsförsäkringar tecknas.
När man tecknar en hemförsäkring måste man som regel uppge ett försäkringsbelopp. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla tillhörigheter och blir den högsta ersättning som kan fås om hela hemmet förstörs vid exempelvis en brand (se tabell).
Inom motorfordonsförsäkring är trafikförsäkring obligatorisk för bland annat bil, motorcykel och moped. Den ersätter alla personskador samt sakskador som du vållar med fordonet. Skador på ditt fordon ersätts från motpartens trafikförsäkring om denne är vållande till trafikolyckan.
Trafikförsäkringen kan kompletteras med ett skydd för det egna fordonet. I halvförsäkring ingår stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.
Helförsäkring ersätter även skador på det egna fordonet vid
exempelvis dikeskörning.
Båtförsäkring kan bland annat omfatta ansvar- brand-, sjö-, transport-, uppläggnings-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring.
Djurförsäkring kan ersätta veterinärkostnader och kan också innehålla en livförsäkring för djuret.
De privata personförsäkringarna kan ses som ett komplement till de statliga socialförsäkringarna och avtalsförsäkringarna, som betalas av arbetsgivarna. Det är dina behov och din ekonomi som avgör om du väljer att skaffa en privat försäkring.
Man kan välja individuell försäkring eller en gruppförsäkring. En individuell försäkring tecknar du själv och premien betalas individuellt. En gruppförsäkring kan till exempel tecknas genom medlemskap i ett fackförbund eller som anställd.
Sjukförsäkring ersätter en del av inkomstbortfallet vid långvarig sjukskrivning. Karenstiden är normalt 90 dagar.
Olycksfallsförsäkring ersätter vårdkostnader och ger en engångsersättning om du får bestående invaliditet genom en olyckshändelse. Denna försäkring gäller inte vid
sjukdom.
Sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätter vårdkostnader och ger en engångsersättning om du får en bestående invaliditet.
Barnförsäkring ger ersättning om ett barn blir invalidiserat på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen kan även ersätta vårdkostnader vid långvarig sjukdom eller skada.
Pensionsförsäkring och/eller kapitalförsäkring kan tecknas antingen som traditionell försäkring, då försäkringsbolaget sköter placeringen av de sparade tillgångarna, eller som fondförsäkring (unit link-försäkring) då du själv bestämmer hur ditt sparande ska placeras.
Man kan också pensionsspara genom ett så kallat individuellt pensionssparande (IPS). IPS är ett avdragsgillt pensionssparande utan försäkringsmoment. Sparande kan ske på bankkonto, i fonder eller i enskilda värdepapper.
Sparandet i pensionsförsäkringar är skattemässigt gynnat genom att delar av premien är avdragsgill i deklarationen. När du så småningom tar ut pensionen betalar du inkomstskatt. Du kan inte få ut pensionen före 55-års
ålder.
En pensionsförsäkring kan innehålla ett så kallat efterlevandeskydd. Ett efterlevandeskydd tecknas till förmån för personer inom familjekretsen och utbetalas om du avlider före en viss ålder. Förmånstagare i en pensionsförsäkring kan endast vara maka/make, sambo och barn. Det utbetalade beloppet beskattas.
Dödsfallsförsäkring ger ett ekonomiskt skydd till dina anhöriga eller någon annan som du har valt att sätta in som förmånstagare, om du skulle dö i förtid. Det belopp som betalas ut är skattefritt.

99F

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons