Lite paranoia om paralegal

Publicerad
Annons

Jag avslutade min förra språkspalt med att efterlysa ett lämpligt svenskt uttryck för paralegal. Ordet förekommer i juridiska sammanhang och är en benämning för personer som på exempelvis ett advokatkontor får biträda i vissa juridiska ärenden utan att ha (fullständig) juridisk utbildning.
Språkspaltens läsare har kommit med många förslag, och de flesta går ut på att det nog vore lämpligt att även i fortsättningen utnyttja den grekiska förleden para-, men i kombination med ett mer svenskklingande ord än det engelska legal. Många uppfattar ordet jurist som ett självklart val i detta sammanhang. Parajurist anses kunna vara en bra benämning på en person som bedriver parajuridisk verksamhet
Ett vägande skäl för ett bibehållande av para- (”bredvid, vid sidan av”) är att det redan finns ett par liknande övergripande yrkesbenämningar i svenskan.
Vi talar om paramilitär och avser då enligt NEO (Nationalencyklopedins ordbok) personer ”som ersätter eller kompletterar reguljär militär enhet”. Paramilitären kan
exempelvis utgöras av milis eller polisstyrka. Vi talar också om personer som är engagerade i paramedicinsk verksamhet (paramedics på engelska) och tänker då på exempelvis ambulanspersonal som tar hand om patienter utan att vara läkarutbildade.
Ordet paramedicinsk i den här betydelsen finns ännu inte i ordboken och inte heller paramedicinare. Men Jan Rosengren skriver och berättar att orden existerar i EU-sammanhang. Inom yrkesgruppen ”paramedicin” listas här yrken som psykolog, sjukgymnast och dietist. Dessa är enligt EU-lagstiftningen utövare av ”paramedicinsk verksamhet”.

Annons

Ett problem i sammanhanget förefaller vara att ordet paramedicinsk faktiskt redan finns i det svenska ordförrådet men med en delvis annan betydelse. Enligt NEO har ordet använts sedan 1971, med innebörden ”som befinner sig eller verkar vid sidan av (och som hjälp) till medicinen” och så långt är allt gott och väl. Det tillägg som följer - ”i dess [medicinens] egentliga bemärkelse” - trasslar emellertid till det hela eftersom det
leder tankarna bort från den traditionella sjukvården, till den alternativa medicinen.
Ett generellt problem för yrkesbeteckningar av det här slaget är att det grekiska para- även kan betyda både ”bortom” och ”utanför” (jfr parapsykologi och paranoia), innebörder som ger mer negativa associationer än ”bredvid” och ”vid sidan av”.
Denna negativa touche är naturligtvis till nackdel för den som förespråkar benämningar som paramedicinsk och paramedicinare för icke läkarutbildad sjukvårdspersonal, men jag tror ändå att orden kommer att ha framgång - på bekostnad av paramedicinsk som uttryck för alternativ medicin. Den neutrala innebörden kommer att bli den gängse, i synnerhet om vi nu med ordet parajurist får en tredje yrkesbenämning av samma slag.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons