Gösta W Funke:Antirökpropaganda i USA och Sverige

Kampen mot cigarrettrökningen bedrivs med oförminskad kraft i USA alltsedan 1964 års "chockrapport” om sambandet mellan rökning och lungcancer respektive hjärt-kärlsjukdomar. Om nytt vetenskapligt material i ämnet som på senare tid kommit från USA samt om det aktuella läget i vårt land på detta område, skriver här ordföranden i Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar, fil. dr. Gösta W. Funke.

Publicerad
IBL
Foto: IBL
Denna artikel var införd i SvD den 29 januari 1969.

Denna artikel var införd i SvD den 29 januari 1969.

Annons
IBL
Foto: IBL
Foto: IBL

I Vilhelm Mobergs bok Nybyggarna får Kristina ge uttryck åt emigranternas erfarenhet att allting i Förenta Staterna har större dimensioner än vad de varit vana vid hemma; hettan på sommaren, kölden på vintern, växtligheten, naturkrafternas våldsamhet. Man kan väl säga att denna naturens dramatik även speglas i det amerikanska samhället, där de krafter som brottas ofta får en annan storleksordning än hos oss också inom områden där orsaken knappast är att söka i landets storlek.

Miljöförstöringen med biocider fick sålunda i USA tidigt en verkligt riskabel omfattning innan den ännu vuxit till ett problem hos oss. Men den födde också motåtgärder, sedan Rachel Carsons bok "Silent Spring” blivit en alarmklocka för hela världen. Trafikdöden på de amerikanska vägarna är bakgrunden till Ralph Naders bok "Unsafe at Any Speed”, som satt fart på trafiksäkerhetsintresset även i Europa. Man frestas att låta dessa verk bilda en trilogi tillsammans med negerslaveriets epos, Harriet Beecher-Stowes "Uncle Tom's Cabin; or Life among the Lowly”. Alla tre har sprungit fram ur djupa missförhållanden i USA, men de visar också den kraft detta land har när det gäller att komma till rätta med sina felsteg.

Annons
Annons

En aktuell parallell är cigarrettrökningen. Hänsynslösheten hos den mäktiga amerikanska tobaksindustrien har fött motåtgärder som gör USA till ett föregångsland i denna viktiga hälsovårdsfråga. Det var två kirurger i New Orleans, Alton Ochsner och Michael E. de Bakey, som i slutet på trettiotalet var de första som på allvar förband lungcancern med rökning. Främst genom statistiska undersökningar inom USA – väl de mest omfattande som någon epidemiologisk företeelse gjorts till föremål för – bekräftades till fullo detta samband.

Den dåvarande amerikanske medicinalstyrelsechefen (Surgeon General) Luther L. Terry stod bakom 1964 års s.k. "chockrapport” Smoking and Health, som varit det banbrytande officiella dokumentet på området. Efter denna skrifts publicering kunde ingen längre förneka att tobaken var busen bakom de snabbt stigande dödssiffror, som lungcancerstatistiken visade, och indicierna pekade allt starkare på att även stegringen av hjärt-kärlsjukdomarna och sjukdom i respirationsorganen i icke ringa grad kunde återföras till samma ursprung. 1967 utgav US Department of Health, Education and Welfare boken The Health Consequences of Smoking, baserad på en genomgång av över 2 000 forskningspublikationer utgivna sedan 1964 års rapport. Den nya publikationen bestyrker slutsatserna från 1964 och ger dem i själva verket än dystrare emfas. Till en början var intresset starkt koncentrerat på dödlighetssiffrorna, under det att översjukligheten hos rökarna icke tillräckligt beaktades. Ett liknande fenomen gör sig ju gällande även för trafikolyckorna: man glömmer lätt det kanske största problemet, de som överlever men blir invalider för lång tid eller för livet. I 1967 års rökrapport tas emellertid sjukfrekvensen upp till ingående behandling. En siffra kan ge en antydan om problemets storleksordning. Under ett undersökt år (1 juli 64-30 juni 65) förlorades i USA 399 milj. arbetsdagar på grund av sjukfrånvaro. Av dessa var 77 milj. eller 19 procent beroende på att rökarna har så mycket större sjukfrånvaro jämfört med icke rökare.

Annons
Annons
Denna artikel var införd i SvD den 29 januari 1969.

Denna artikel var införd i SvD den 29 januari 1969.

I 1967 års rapport framträder också på ett betydligt mera pregnant sätt än 1964 rökningens roll för hjärt- och kärlsjukdomarna. Än skarpare formuleras dessa resultat i det supplement, The Health Consequences of Smoking. Supplement to the 1967 Public Health Service Review, som nyligen publicerats. Genom dessa publikationer har den nuvarande Surgeon General, William H. Stewart, på ett förnämligt sätt fortsatt sin företrädares arbete. Det kan inskjutas, att den engelske hälsovårdschefen, sir George Godber, bl.a. pekat på att i Storbritannien rökningen åstadkommer minst sju gånger så många dödsfall per år som trafiken.

De hälsovårdande organisationerna i USA har på en lång rad andra sätt sökt motverka rökningen. I september 1967 ordnades exempelvis i New York den första världskonferensen om rökning och hälsa. Dess rapport har nu publicerats, World Conference on Smoking and Health. A Summary of the Proceedings. Luther Terry anslog tonen för konferensen i sitt inledningsanförande: "Vi har kommit till slutet av en epok av problemet rökning och hälsa. Osäkerhetens tid är förbi… Vi vet med säkerhet att lungcancer, som stiger till en epidemi över hela världen, är direkt associerad med cigarrettrökning. Vi vet att det stigande antalet dödsfall av hjärtsjukdom hos män och kvinnor på livets middagshöjd har samband med cigarrettrökning. I dag är vi på tröskeln till en ny era, en tid för handling – för att bringa detta monstrum under kontroll.”

Denna artikel var införd i SvD den 29 januari 1969.
Annons
Annons

Det man främst minns från denna konferens var senator Robert Kennedys glänsande och besjälade anförande, ett anatema över de krafter i samhället, som inte vill förstå vart vi är på väg. "Cigarrettfabrikanterna har visat en total nonchalans av sitt ansvar inför samhället. Men det återfaller också på vårt samhälle – på oss alla – att cigarrettrökning har tillåtits fortsätta i alla våra länder. Det finns intet skäl till att ännu en generation av mänskligheten skall bli offer för sjukdom och en för tidig död. Vi måste handla – och handla nu.”

Aktionerna i USA mot rökning är mångfaldiga. Ett par må ytterligare nämnas. The Federal Communications Commissions beslut i juni 1967 att den s.k. Fairnessdoktrinen skulle tillämpas på cigarrettannonseringen har medfört att hälsovårdsorganen nu kommit på någorlunda lika konkurrensnivå med tobaksfabrikanterna i amerikansk TV och radio. Det borde vara lätt för svensk TV att anpassa de fina program som framställs av American Cancer Society och American Heart Association för bruk här.

The Federal Trade Commissions beslut att alla cigarrettpaket skall vara försedda med en varning mot rökning trädde i kraft 1 januari 1966. Den som vill studera annonseringens former och vägar bör läsa Federal Trade Commissions Report to Congress Persuant to the Federal Cigarette Labelling and Advertising Act, June 30. 1968. Där lämnas bl.a. en detaljerad redogörelse för den s.k. True-skandalen i april 1967, en parallell på tobaksområdet till General Motors–Ralph Naderincidenten på trafiksäkerhetssidan.

Annons
Annons

Vad görs då i Sverige? En liten, från början närmast mikroskopisk grupp på medicinarsidan, dr Lag Hannerz, docent Börje Ejrup – som vi ansett oss ha råd avstå till USA – och numera avlidne professor Sven Hultberg har sedan början på 50-talet sökt skapa en opinion bland kolleger och allmänhet. Deras arbete var länge ytterligt otacksamt. Genom personligt intresse av statsminister Tage Erlander – som själv slutade röka redan 1937 – har vi dock fått ett par värdefulla saker gjorda. 1956 fick sålunda efter en framstöt till statsministern av några intresserade, bland dem nuvarande chefen för socialstyrelsen och undertecknad, Statens medicinska forskningsråd i uppdrag att verkställa en utredning och inkomma med förslag hur en ökad forskning rörande tobakens biologiska verkningar borde organiseras och om storleken av härför behövliga medel. Rådets betänkande kom i maj 1958 och var för sin tid ett värdefullt dokument. Slutsatserna var helt naturligt desamma som de amerikanska.

Eftersom medicinska rådets betänkande ej ledde till något konkret resultat, ingav i februari 1963 (efter fem år, forskarna är ett tålmodigt släkte) 25 framstående vetenskapsmän, bland dem tre nobelpristagare, en framställning med förslag i sex punkter om åtgärder mot tobaksbruket. Av dessa sex punkter blev en åtminstone till en del realiserad. Detta låter ju magert men var ändå viktigt. Riksdagen beviljade nämligen 500 000 kronor till upplysning om tobakens skadeverkningar. Tyvärr har det anslaget sedan dess malts in i andra sammanhang, men det har dock kommit att förbli den grund på vilken upplysningsverksamheten genom Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar (NTS) bygger, även om föreningen f.n. endast får 240 000 kronor för ändamålet. Så litet görs ännu i Europa att detta ynkliga anslag i själva verket ställt Sverige i främsta ledet bland de europeiska nationerna. I petita för 1969/70 begärde Socialstyrelsen 3,6 milj. kronor för hälsoupplysning, varav till NTS 300 000 kr. Det är ännu långt kvar till de välmotiverade 910 000 som de 25 begärde år 1963 för inledande åtgärder.

Annons
Annons

Vad man särskilt saknar i Sverige jämfört med USA är en helhjärtad uppslutning från de medicinska organisationernas sida. Fortfarande betraktas verksamheten i det stora hela som ett privatintresse från några behjärtade vetenskapsmän: professor Birath, professor Werkö, docent Tibblin, medicinalrådet von Holst, doktor Arvidsson och en handfull ytterligare. Ingen representant för medicinalstyrelsen deltog i världskonferensen i New York, fastän systerorganisationen i USA var beredd betala alla kostnader för resan och fastän andra länders motsvarande organ var väl representerade och särskilt medicinalstyrelsecheferna i Storbritannien och Norge gjorde mycket uppmärksammade insatser vid konferensen. Detta betyder inte att medicinalstyrelsen inte skulle ha beaktat frågan. Exempelvis har man 1964 tillsatt en vetenskaplig expertgrupp som 1965 som resultat av sitt arbete publicerat en värdefull bok, Fakta om rökning och hälsa. Vidare har under åren 1964-1967 Medicinalstyrelsens arbetsgrupp för upplysning om tobakens skadeverkningar framställt upplysningsmaterial och organiserat föreläsarkurser. För närvarande har Socialstyrelsen en till hälsovårdsupplysningsdelegationen (HVUD) knuten mindre arbetsgrupp för tobaksfrågor.

En sak som väckte positiv uppmärksamhet vid konferensen var de svenska militärmyndigheternas aktivitet, befordrad från toppen av generalläkaren professor Clemedson och fältläkaren dr Urwitz. Man är tydligen i andra länder ej van vid att värnplikten utnyttjas i folkfostrans tjänst. Erkännande bör också ges till det som i Sverige uträttats av lokala skolmyndigheter och länsskolnämnder, ofta i samverkan med NTS, som ägnar sin huvudsakliga kraft åt skolan. På senare tid har också landstingen blivit allt mera aktiva.

Annons
Annons

I vår kommer NTS vetenskapliga råd, med ekonomiskt stöd från det medicinska forskningsrådet, att i Ronneby anordna ett nordiskt symposium. Att även på annat sätt intresset på medicinarsidan nu håller på att vakna framgår också av det allvar varmed Läkartidningen nu söker få de ute i samhällslivet verksamma läkarna att hjälpa till med överförandet av objektiv information till allmänheten.

Under 1968 har även riksdagen börjat mera allvarligt intressera sig för dessa frågor. Fyra motioner inom ämnet väcktes i början av året med förslag om åtgärder av skilda slag men främst till utredning av hela komplexet. Andra lagutskottet remitterade motionerna till socialstyrelsen, statens institut för folkhälsan och Svenska tobaksaktiebolaget. De två folkhälsoorganen är i stort sett ense med motionärerna, medan Svenska tobaksaktiebolaget inte anser att tillräckliga motiv föreligger för tillsättande av den föreslagna utredningen. Riksdagsutskottet har dock lämnat tobaksaktiebolagets yttrande utan avseende och tillstyrkt att riksdagen begär en utredning.

En jämförelse mellan vad som hittills gjorts i vårt folkhem och i USA utfaller verkligen inte till Sveriges fördel, även om vi står oss relativt väl i jämförelse med övriga europeiska nationer. Riksdagen har dock nu i enlighet med utskottets rekommendation hos Kungl. Maj:t begärt en utredning, och det är en begäran som vi får hoppas att regeringen helhjärtat och med glädje snarast möjligt tillmötesgår. Att verkliga åtgärder kan ge resultat börjar man nu se i USA, där konsumtionen tendera att stagnera eller t.o.m. minska. Att penetrera vad som i USA visat sig ha verklig effekt blir en viktig uppgift för den kommande utredningen. En gissning är att det hittills viktigaste varit de stora, av alla som auktoriteter erkända medicinska organisationernas aktioner via massmedia.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons