Annons

Stärker Sveriges ställning inom life science-industrin

Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS.
Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS.

Utvecklingen inom life science går i snabb takt och tack vare nya innovationer formas i dag framtidens diagnostik och behandlingsmetoder. Svenska institutet för standarder, SIS, har startat en ny standardiseringskommitté som ska öka Sveriges förutsättningar att verka inom området.

Svenska institutet för standarder, SIS, samverkar med alla delar av det svenska samhället och leder nätverk av experter för att ta fram standarder. Standarder kan enkelt beskrivas som gemensamma lösningar baserade på expertkunskap. SIS är en ideell organisation och av staten erkänt svenskt standardiseringsorgan.

SIS verkar för att öka det svenska inflytandet i internationella samarbeten och för att standarder sprids och tillämpas i Sverige. SIS nya standardiseringskommitté Genomik och precisionsmedicin ska delta i International Organization for Standardization, ISO, och dess arbete inom bioteknologi och genomisk informatik.
SIS kommitté kommer därmed hantera kvalitetssäkring av analyser, processer och data, och där exempel på standardiseringsområden är cellkarakterisering, DNA-sekvensering, bioprocessning och genomisk informatik.

– Det finns ett behov bland våra experter och intressenter att ta ett helhetsgrepp kring det här området och därför tar vi nu initiativet och startar en ny kommitté. På så sätt kan vi samordna standardiseringsarbetet inom genomisk informatik och bioteknologi för att ge våra deltagande experter möjligheten att kunna vara med och påverka ett expansivt och viktigt område för svensk hälso- och sjukvård, säger Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg, SIS.

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Sarah Sim berättar att den nya kommitténs arbete kommer att öka förutsättningen för svenska intressenter att påverka internationella standarder vad gäller forskning, vård och industri:

– Asien har tydligt förstått värdet av standardisering inom bioteknologi och genomisk informatik. De tar många initiativ och leder arbeten inom fältet. Här finns möjlighet för Sverige att vara med i matchen genom att bevaka, delta i och leda internationell standardisering.

Viktigt att vara med och påverka

Christer Ericsson arbetar som vetenskaplig chef på det medicintekniska bolaget iCellate som utvecklar produkter inom cancerdiagnostik och individuell cancerbehandling. Han betonar hur viktigt standarder är i bolagets arbete.

– Vi måste bland annat säkerställa att vi bevarar information om patienternas cancersjukdom som finns i deras prover och tolkar den på allra bästa sätt. Här använder vi oss av olika standarder för att ha bästa möjliga gemensamma bas att arbeta utifrån. Ibland saknas det standarder inom ett visst område och ibland upplever vi att standarder inte motsvarar relevanta krav, säger Christer Ericsson.

Han tillägger:

– Är man inte med och påverkar de standarder som tas fram har man heller inte möjlighet att säkerställa att de är kvalitetssäkrade ur det egna bolagets perspektiv eller att de är anpassade för den svenska och europeiska marknaden. Därför är det så viktigt och bra att möjligheten finns att vara med i arbetet med att utveckla standarder.

En bredd av olika kompetenser

Tack vare att SIS kommittéer alltid eftersträvar en bredd av olika kompetenser och erfarenheter – allt från representanter inom forskning och sjukvård till patientföreningar och biotechföretag – så kan man bidra till att skapa en obruten kedja av standarder. Från klinisk prövning till kommersialisering.

– Ju större bredd i kompetens, desto mer säkra kan vi vara att standarden håller hög kvalitet och har tagit hänsyn till alla aspekter i kedjan. Vi välkomnar fler organisationer som arbetar inom detta område att delta i och få vara en del av den internationella standardiseringen inom genomik och precisionsmedicin, säger Sarah Sim.

Annons
Detta är en annons från Svenska institutet för standarder, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.