”Så säger juridiken om besöksförbud i vården”

Foto: Erik Nylander/TT

Sjukhus och vårdinrättningar är inte någon allmän plats där allmänheten fritt har tillträde, skriver Ulf H Fröberg, Institutet för medicinsk rätt.

Publicerad
Annons

DEBATT | SJUKVÅRD

Många inom hälso- och sjukvården har under de senaste veckorna ställt frågor till oss på Institutet för medicinsk rätt med anledning av coronavirusets härjningar och smittrisker. Oron är stor och tilltagande. Det finns hos många personer, som har närstående på sjukhus som patienter, på äldreboenden med både medicinska och sociala insatser, en dubbelbottnad oro när det gäller besök. Frågor om detta återkommer även från hälso- och sjukvården, där fokus just nu ligger på ansvar och möjligheter att begränsa åtkomsten.

Ansvaret för säkerheten för dem som vistas på anläggningar som sjukhus, äldreboende, HVB med flera platser, är placerat på olika aktörer beroende på instans. När det gäller sjukhus och andra vårdinrättningar finns regler om ansvar och säkerhet i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är i huvudsak en skyldighetslagstiftning. Ansvaret för patientsäkerheten när det gäller vårdmiljön vilar på vårdgivaren, den juridiska person som bedriver verksamheten. Vårdgivaren har att fastställa ordnings- och säkerhetsregler. Hit hör bestämmelser om bland annat besökstider. Sjukhus och vårdinrättningar är inte någon allmän plats där allmänheten fritt har tillträde.

Annons
Annons

Mot denna bakgrund kan alltså vårdgivaren, genom beslut och delegationsordningar, uppdra åt en sjukhusledning att fastställa ordnings- och säkerhetsregler. När det gäller den medicinska säkerheten för en patient är ansvaret i första hand placerat på den hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för den enskilda patienten och har det medicinska yrkesansvaret. Denne har att bevaka och tillse att patientens medicinska säkerhet är tillgodosedd och tryggas. Huruvida ett besök till den enskilda patienten är tillåtet eller inte är alltså en fråga där svaret inte vilar på personalen. Såklart kan varken verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska tillåta besök utifrån en hälsobedömning av en patient om vårdgivaren bestämt att besöksförbud gäller.

Gemensamt för de särskilda boendena, HVB och stödboenden, är att det är en fråga om inrättningar där det allmänna har ett ansvar enligt krav och mål i socialtjänstlagstiftningen. Hit hör krav på ordning och säkerhet. För HVB finns krav på föreståndaren om allmänna ordningsregler i socialtjänstförordningen och för stödboenden i föreskrifter från Socialstyrelsen. Huruvida det inom ramen för denna reglering kan anses tillåtet att uppställa regler om besöksförbud kan det säkert finnas olika uppfattningar om. Under alla omständigheter kan dock en föreståndare besluta om besöksförbud i enskilt fall utifrån ordnings- och säkerhetssynpunkt. Ett besöksförbud är ju något helt annat än ett förbud för den boende om avskildhet eller liknande. Detta sagt om förbudet skulle vara påkallat utifrån att det föreligger en smittorisk.

Ulf H Fröberg
vd och chefsjurist på Institutet för medicinsk rätt

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons