Carl Albinsson & Co: Nato kan fylla säkerhetsvakuum

Sverige bör försvara Östersjön tillsammans med andra, anser ledningen för Sveriges unga atlantister.

Publicerad
Gotland försvaras bäst tillsammans med andra; här övar ett svenskt specialförband i november.

Gotland försvaras bäst tillsammans med andra; här övar ett svenskt specialförband i november.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Annons
Gotland försvaras bäst tillsammans med andra; här övar ett svenskt specialförband i november.

Gotland försvaras bäst tillsammans med andra; här övar ett svenskt specialförband i november.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Gotland försvaras bäst tillsammans med andra; här övar ett svenskt specialförband i november. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

I en föränderlig tid krävs en flexibel säkerhetspolitik som tar ansvar för Sveriges geografiska och politiska läge. Allt för länge har exempelvis Gotlands strategiska roll i Östersjön försummats och Sverige har delvis smitit från sitt naturliga ansvar som en av Östersjöns absolut viktigaste säkerhetspolitiska aktörer. En höjning av den svenska försvarsförmågan i kombination med ett svenskt medlemskap i Nato skulle fylla det säkerhetspolitiska vakuum som Sverige just nu utgör.

Under det kalla kriget fanns en starkt folklig förankring kring den svenska säkerhetspolitiska linjen. Genom ett starkt försvar skulle den svenska neutraliteten vidmakthållas. Potentiella angripare skulle tänka båda en och två gånger innan man försökte utnyttja svenskt territorium för egna militära syften. Det skulle bli alltför kostsamt att hålla svensk mark när våra hundratusentals värnpliktiga samlats till motattack.

Annons
Annons

Detta robusta svenska totalförsvar var byggt för ett storskaligt invasionsförsök från öst och kostade under slutet av 1980-talet ungefär två och en halv procent av Sveriges BNP per år. Idag är såväl det säkerhetspolitiska som det finansiella läget radikalt förändrat vilket kräver nya lösningar på nya problem.

Ingen seriös bedömare lever under föreställningen att Sverige skulle vara utsatt för ett massivt invasionshot. Däremot kan svenskt territorium komma att utnyttjas vid en krissituation i Baltikum eller i Östersjön. Natos svagaste länk är försvaret av de baltiska staterna som bäst sker genom användandet av svenskt territorium.

De flesta svenska politiker och säkerhetspolitiska debattörer är överens om att Sveriges säkerhet gagnas av att de baltiska länderna fortsatt är fria stater och medlemmar i Nato. Den svenska solidaritetsförklaringen genom EU, som nu Frankrike åberopat för Paris-attackerna, förbinder dessutom Sverige att bistå de baltiska Natomedlemmarna i händelse av att Moskva skulle få för sig att applicera sin ukrainska grannstatspolitik även i Baltikum. Det är dags att visa att Sverige kan leva upp till det löftet, annars urholkas trovärdigheten i den svenska säkerhetspolitiken.

Ett vanligt argument från motståndare till ett svenskt Natomedlemskap är att det som skett i östra Ukraina aldrig kan hända i Östersjöområdet. Enligt dem skänker Natomedlemskapet säkerhet till baltstaterna vilket gör att Sverige inte har något behov av försvarsalliansens musketörparagraf (en för alla, alla för en).

Annons
Annons

Det är svårt att förstå logiken i varför Nato skulle göra balter säkrare men svenskar osäkrare. Tyvärr återkommer flera av dessa logiska hål i Natomotståndets resonemang, vilket väcker frågan om den intagna ståndpunkten egentligen beror på andra saker än just säkerheten för Sverige och Östersjöregionen?

Ingen kan svara med säkerhet på vad som försiggår bakom Kremls murar. I ett läge där den nuvarande ryska regimen känner att dess position är hotad kan viljan att ge sig ut på militära äventyr öka markant. Just nu tycks dock uppmärksamheten vara riktad mot konflikten i Syrien även om Putin fortsätter att hålla Ukraina i ett järngrepp med vänsterhanden. Vi har dock ingen aning om huruvida hans små gröna män ämnar dyka upp även i Baltikum under de närmaste åren och det är därför bäst att visa upp en trovärdig försvarsförmåga. Putin har visat sig benägen att utmana västvärlden där vi är som allra svagast.

Historiskt har den robusta svenska försvarsförmågan i kombination med det danska och norska Natomedlemskapet skapat en fast och tydlig säkerhetsmiljö i Östersjöregionen. Detta har varit helt nödvändigt i ett innanhav som huserar majoriteten av den ryska exporten till Europa och där alla tjänar på att hålla handelsleder som Öresund säkra.

Utan ett svenskt medlemskap i Nato ökar dock risken för att den svenska delen av den skandinaviska halvön blir en svaghetszon där Ryssland kan testa västvärldens militära beredskap. Dagens svenska säkerhetsdoktrin är att betrakta som riskabel då vi ses som en naturlig del av väst genom medlemskapet i EU och partnerskapet till Nato, men samtidigt saknar alla de fördelar som Natomedlemskapets ömsesidiga försvarsgarantier bär med sig.

Kreml menar uppenbarligen allvar med de senaste årens upprustning och tyvärr visar Rysslands agerande att två decennier av relativ fred under Pax Americana är över. Självklart behöver även den svenska försvarsförmågan lyftas men ensamt kan Sverige aldrig övertrumfa Ryssland på den punkten.

Glädjande nog har vi däremot möjlighet att dela på kostnaden med 28 andra stater. Sverige och det svenska folket är en naturlig del av västvärlden vilket gör det naturligt att även låta försvarsmaktens män och kvinnor delta i det gemensamma försvaret av densamma – Sveriges allianslöshet tjänar varken svenskar eller balter väl.

CARL ALBINSSON, MATILDA KARLSSON och AARON KOREWA ingår i styrelsen för Sveriges unga atlantister, Svenska Atlantkommitténsungdomssektion.

Redaktionens lästips! Den svenske sovjetagenten Marcus Klingberghar dött.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons