"Det är bra att humanister skriver på engelska"

Internationaliseringen är inget hot mot humaniora, tvärtom höjer det kvaliteten och visar att humaniora är ett akademiskt fält bland andra, skriver Fanny Forsberg Lundell och Anna Victoria Hallberg i ett svar på SvD:s serie om Kunskapens nya rörelser.

Publicerad
Annons

Enligt lundaforskarna Johan Östling (31/5) och Ann Steiner (8/6) föreligger en fara att humanistisk forskning inte når ut till allmänheten. Anledningarna är både utom- och inomvetenskapliga, enligt Östling. Han pekar dels på omvandlingen av offentligheten, med en minskning av vissa traditionella arenor för humanistisk kunskapsspridning, dels på ett akademiskt publiceringssystem som belönar medverkan internationella vetenskapliga tidskrifter, vilket leder till att samverkan med det omgivande samhället inte står i särskilt hög kurs vid tjänstetillsättningar och annan meritering vid universitetet.

Vi är helt eniga med artikelförfattarna om vikten av samverkan: detta bör uppvärderas inom högskolesfären. Däremot är det nödvändigt att nyansera Östlings och Steiners resonemang kring humanioras internationalisering och dess publikationsmönster i relation till framtidens forskningslandskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons