”Lyssna på väljarna – stoppa Nobel Center!”

Kommunfullmäktige avser inom kort besluta om att anta förslag till detaljplan för Nobel Center. Svenska byggnadsvårdsföreningen ställer frågan till stadens politiker: Är ni verkligen beredda att ta ansvar för detta oåterkalleliga ingrepp i Stockholms stadsbild?

Publicerad
Privat
Foto: Privat
Annons

DEBATT | NOBEL CENTER

En omfattande, ovanligt kunnig och samstämd kritik av Nobel Center har framförts under planprocessen av tunga remissinstanser, fristående experter och andra engagerade medborgare och även genom manifestationer. Argumenten är vid det här laget väl kända men tål att upprepas i korthet:

  • Stadsbilden av riksintresse skadas påtagligt. Den stora byggnadsvolymen bryter sig kraftigt ur den historiska samlade siluetten, Nationalmuseums framtoning som märkesbyggnad försvagas, viktiga siktlinjer genom ”Staden på vattnet” skyms och den välbevarade hamnmiljön på Blasieholmsudden, den sista i sitt slag, utraderas.
  • Trafikutredningen visar att kollektivtrafiken är olöst. Gatunätet i stadskärnan och på Blasieholmen klarar inte den busstrafik som krävs; redan idag råder stora framkomlighets- och parkeringsproblem för turistbussar i innerstaden.
  • Sjöfartens framtida behov negligeras. Ytterligare en centralt belägen kaj tas i anspråk för bebyggelse utan analys av vad detta kan innebära för sjöfartens utveckling.
  • Risk för kraftig ökning av kostnaderna. Marinarkeologisk expertis bedömer att det inte är osannolikt att det finns omfattande lämningar i kulturlagren vilket skulle innebära omfattande långvariga och kostsamma arkeologiska utgrävningar. Bortpumpningen av grundvattnet under lång tid kan medföra stora skador på grunderna på befintliga byggnader, delvis på rustbädd. Är det skattebetalarna som ska stå för den ökade notan?
  • Varför prövas inte andra lägen? Varför gjordes lokaliseringsutredningen överhuvudtaget när andra goda lägen avvisades med argumentet att de var för ocentrala? Varför avvisas lokalisering till Vetenskapsstaden eller Norra Djurgårdsstaden, lägen som skulle bidra till att stärka identiteten i nya stadsdelar? Har staden redan ingått bindande avtal med olika parter?
  • Vad är syftet med projektet? Redovisningen av vad byggnadens 18000 kvm ska användas till är bristfällig. Det torde vara svårt att fylla huset med Nobelanknutna verksamheter och många är säkert beredda att betala höga hyror för lokaler på Blasieholmen. Finns det en dold agenda?
Annons
Annons
Privat
Foto: Privat

Nobel Center är ett i raden av projekt i innerstaden som väcker stark opposition. Det är svårt att förstå stadshusets tondöva agerande och många frågar sig vad som händer med vår vackra huvudstad – rivningen av Slussen på sin tid en unik skapelse även utanför Sveriges gränser, Waterfront som otillbörligt konkurrerar i stadsbilden med det världskända Stadshuset, den klassiska stenstaden som successivt utraderas genom rivningar av 1800-talshus i projekt som Kvarteret Sperlingens backe och Astoriaflygeln och påbyggnader på husen i stadskärnan som kraftigt ändrar stadens skala – förändringar som steg för steg förvanskar Stockholms vackra och sammanhållna stadsbild. Signalen till väljarna är att stadshuset struntar i opinionen i stället för att försöka motsvara väljarnas förtroende.

Svenska byggnadsvårdsföreningen vill med detta brev uppmana dig som politiker att självständigt sätta dig in i de stora frågorna. Vår representativa demokrati bygger på att du inser att du är vald för att företräda medborgarna och deras intressen, nu och för framtiden. Stoppa därför detaljplanen för Nobel Center!

Foto: Privat

Vicki Wenander
ordförande i styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen
Kristina Berglund
vice ordförande

Fotnot: Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en ideell miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons