MS-läkare: Bolag vill diktera val av behandling

Av rädsla för att tappa andelar på en lönsam marknad försöker läkemedelsbolagen förhindra att läkare och MS-patienter själva får komma överens om vilken behand­ling som ska ges. I stället är målsättningen att läkemedelsanvändningen ska kunna dikteras av bolagen, skriver flera MS-läkare.

Uppdaterad
Publicerad
Annons
Vår behandlingsfilosofi – att alltid använda det mest effektiva läkemedlet vi har tillgång till vid behand­ling av MS – är nu under attack från läke­medels­industrin, skriver författarna. Foto: Claudio Bresciani/TT
Vår behandlingsfilosofi – att alltid använda det mest effektiva läkemedlet vi har tillgång till vid behand­ling av MS – är nu under attack från läke­medels­industrin, skriver författarna.
Vår behandlingsfilosofi – att alltid använda det mest effektiva läkemedlet vi har tillgång till vid behand­ling av MS – är nu under attack från läke­medels­industrin, skriver författarna. Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT | MULTIPEL SKLEROS

Målsättningen är att kraftigt inskränka vår möjlighet att förskriva andra läkemedel.

Åsa är 27 år gammal och mitt i livet. Då sker det som årligen händer nästan 1 000 personer i Sverige. Åsa drabbas av multipel skleros (MS), en autoimmun sjukdom som drabbar hjärnan och ryggmärgen. Magnetkameraundersökning och ryggmärgsvätskeprov visar inflammationerna som bekräftar diagnosen.

Ända sedan 2006, då det första högaktiva MS-prepa­ratet lanserades, har vi i Umeå arbetat målmedvetet för att uppnå total inflammationsfrihet vid MS. Men det visade sig att de registrerade MS-läkemedlen inte höll måttet för våra högt ställda behandlingsmål vad gäller effekt, säkerhet och biverk­ningar. Vi kunde då med stöd av den fria förskrivningsrätten och en publicerad vetenskaplig studie erbjuda en annan behandling, Mabthera, till våra patienter med MS. I takt med att de gynn­samma effekterna blev uppenbara för både oss och patien­terna ökade användningen successivt. Behand­lingen skedde hela tiden under noggrann övervakning av sjukdomsaktivitet och biverk­ningar, vetenskapliga studier pågick för att kunna dokumentera och redovisa effekt och säkerhet och patien­terna var fullt informerade om att Mabthera inte var ett läkemedel registrerat för MS. Detta är möjligt inom ramen för den fria förskrivnings­rätten i Sverige i dag och gagnar enligt oss både patien­terna och samhället.

Annons
Annons

Läkemedelsbolaget som har marknadsrättig­heterna för Mabthera insåg tidigt att det inte skulle kunna ge högsta möjliga vinst vid MS eftersom ­endast några år återstod av patentet. I stället utvecklade bolaget ett läkemedel med identisk verkningsmekanism, men små skillnader gjorde att det betrak­tades som ett nytt preparat. Därmed kunde också nytt patent sökas. Nu har detta preparat testats i stora registreringsstudier och visat sig vara säkert och mycket effektivt. Detta är förväntat eftersom det i så hög grad liknar Mabthera. Preparatet kommer att börja säljas inom kort i Sverige. Med största sannolikhet kommer det nya preparatet att få ett pris mot­svarande många gånger priset för Mabthera på årsbasis. Om möjligheten att använda Mabthera då inskränks skulle betydligt färre personer med MS få tillgång till denna mycket effektiva behandlingsprincip.

Vår behandlingsfilosofi att alltid använda det mest effektiva läkemedlet vi har tillgång till vid behand­ling av MS är nu under attack från läke­medelsindustrin. Först från en av de allra största aktörerna som marknadsför flera storsäljande preparat, och nu senast från läkemedelsindustrins branschförening, LIF. De utövar press mot myndigheter såsom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i syfte att stoppa användandet av Mabthera, bland annat genom ett hotfullt brev skrivet av en välkänd advokatbyrå (se Carl-Magnus Hake, Dagens Medicin 13/4). Samma läkemedelsföretag har anmält oss till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att inte arbeta enligt god klinisk praxis. Nu senast har Socialdepartementet mottagit en skrivelse där LIF önskar att de utreder läkarnas fria förskrivningsrätt. Målsättningen är att kraftigt inskränka vår möjlighet att förskriva andra läkemedel än de som är officiellt registrerade för sjukdomen i fråga. ­Enbart läkemedelsföretaget som har patent för ett preparat kan ansöka om sådan registrering.

Annons
Annons

Glädjande nog har IVO i sitt utlåtande nyligen konstaterat att det varken strider mot någon lag eller mot vetenskap och beprövad erfarenhet att ­behandla MS-patienter med Mabthera på det sätt vi gjort i Sverige. Socialstyrelsen var villig att ge en rekommen­dation kring användandet av Mabthera i de nationella riktlinjer vid MS som nu håller på att tas fram, men drog tillbaka detta på grund av de aktio­ner som läkemedelsföretagen vidtagit för att skydda sina vinstgivande produkter. Socialdepartementet har ännu inte svarat på skrivelsen från LIF.

Hur gick det då för Åsa? Hon fick Mabthera, en kur var sjätte månad. Hon har inte haft några nya skov eller biverkningar, annat än lite frossa och huvud­värk några timmar i samband med första ­kuren. ”Jag tänker inte på att jag har MS annat än när jag får behandling och när jag träffar dig” berättar hon på återbesöket.

Det är detta läkemedels­bolagen vill sätta stopp för. Av rädsla för att tappa andelar på en lönsam marknad försöker bolagen förhindra att läkare och MS-patienter själva får komma överens om vilken behand­ling som ska ges. I stället är målsättningen att läkemedelsanvändningen ska kunna dikteras av bolagen. Vi räknar med att Socialstyrelsen och social­departementet, precis som IVO, ser de verk­liga orsakerna till bolagens agerande och sätter ner foten. Sjukvårds­sverige ska inte låta sig skrämmas till tystnad av dessa bolag. Om läkemedelsbolagen lyckas med att begränsa läkarnas förskrivningsrätt är det liktydigt med att de skaffar sig patent på sjukdomen och patien­terna, snarare än på sina preparat. Inget läkemedel, hur bra det än må vara, skulle få användas om det inte har en tillräcklig vinst­potential för läkemedelsindustrin. Är det så vi vill ha det?

Anders Svenningsson
docent, MS-läkare och forskare, Danderyds sjukhus, tidigare Norrlands universitetssjukhus
Jonatan Salzer
med dr, MS-läkare och forskare, Norrlands universitetssjukhus
Peter Sundström
docent, MS-läkare och forskare, ansvarig för MS-vården i Umeå, Norrlands universitetssjukhus
Mattias Vågberg
MS-läkare och forskare, Norrlands universitetssjukhus
Karin Forsberg
med dr, MS-läkare och forskare, Norrlands universitetssjukhus
Hans Lindsten
med dr, verksamhetschef Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus

Fotnot: Åsa heter egentligen något annat.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons