Annons
X
Annons
X

Wikileaks-fansensnyamål:Amazon

WikileaksanhängarnasnästamålärAmazon.DetberättarhackergruppenAnonymouspåsinmikroblogg.Attackenskullehabörjatklockan17,menenhalvtimmesenarevarsajtenfortfarandeibruk.Attackenverkardärmedhamisslyckats.

NätaktivistgruppenAnonymousgenomför”OperationPayback”genomattattackeraföretagsomvägrarsamarbetamedWikileaks.

IgårattackeradedebådeVisa.comochMastercard.comsomslutatförmedladonationertillWikileaks.

NästamålförhackarnaärAmazon.Detavslöjadehackergruppenpåsinmikrobloggklockan15idag:

Annons
X

”TARGET:WWW.AMAZON.COMLOCKEDON”

Menklockan17.20fungeradeAmazon.comfortfarandeutanproblem.

Hämndmotivetärklart.WikileaksanvändetidigareAmazonswebbhotellförattlagradeläcktaambassaddokumentensomdetrapporteratsomflitigtiveckan.MenionsdagsiförraveckanhoppadedeavochsparkadeutWikileaksfrånsinaservrar.

Anonymousgenomfördos-attacker,detbetyderattdeöverbelastarhemsidorgenomattskickajättemycketinformation.

Vemsomhelstkanhjälpatillgenomattladdanerettprogramsomgörjobbetsjälv.Ochdetärflerochflersomgördet,saenungmansomkallarsigColdbloodochärmedigruppentillbrittiskaBBCtidigareidag.

–Kampanjen...gårfortfarandestarkt.Flermänniskorgårmed,flerochflerladdarhemdetfrivilligabotnet-verktygetsomliggerbakomattackerna.

It-säkerhetsexperterhargåttutochvarnatförattladdanerprogrampåinternet,ommanintevetvaddetär.

–Manvetaldrigvaddetprogrammetsedankananvändastill,sägerRichardOehme,chefförMSB:senhetförsamhälletsinformationssäkerhet,tillTT.

ColdbloodtyckerattAnonymousgörettviktigtjobb:

–Jagserdetsomattdethållerpåattblikrig,meninteettkonventionelltkrig.Dethärärettdatakrig,viförsökerhållainternetöppetochfrittföralla,precissominternetalltidharvarit.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X