Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

#prataomdet. Berättelser från gråzonen Vittneslitteraturfrånensexuellgråzon

SofiaMirjamsdotterochJohannaKoljonen.

SofiaMirjamsdotterochJohannaKoljonen. Foto: HENRIKMONTGOMERY/SCANPIX

(uppdaterad)

#prataomdet. Berättelser från gråzonen

Författare
Genre
Sakprosa
Förlag
80 s. Kalla Kulor förlag

Talaärsilver,tigaärguld.Hellresägaförliteänförmycket.Trotsattviskalllevaiettupplysttidevarv,därsamtalsterapiintefårnågonatthöjapåögonbrynen,ochdärviallapåettteoretisktplanvetvärdetavattintetryckaundanellertigaihjäl,såärdetfortfarandeförvånansvärtproblematisktattprataomvissasaker.Tystlåtenhetförknippasgärnamedhögintegritet,ochalltförstorpratsamhet,ellerenalltförutbreddöppenhet,betraktasoftamedvissmisstänksamhet.

Därförärdetegentligenintedetminstakonstigtattberättelsernaflödadeframidecember2010,närgråzonssexblevettbegreppsomdetheltplötsligtblevaccepteratattprataom.

Fenomenet#prataomdetärenmodernsolskenshistoria.JohannaKoljonensinitialtprivatainläggpåTwitter,meddiskussionernaomsexbrottsanklagelsernamotJulianAssangesombakgrund,berättadeomhennesegenerfarenhetavdensexuellagråzondärdetsomhänderinteäracceptabelt,menhellerintekvalificerarsigsomrenodladvåldtäkt.Koljonensberättelsegenereradesnabbtettnätverksomsadesigviljaprataomdet,ochdetpratadesmedbesked.Tidningar,tv,radioochallamöjligadelaravnätetbubbladeavsjälvupplevdagråzonsberättelser,medvidhängandefrågor.

Annons
X

Enhemsidaskapades,ochsåhärettdrygtårefteråtkommervissaavtexternautibokform;enboksomförövrigtgesutbådesompocket,e-bokoche-bokviasms.”#prataomdet.Berättelserfrångråzonen”ärtunn,meninnehålletgördetbeklämmandetydligtattbokensäkerligenkundevarittiogångersåtjock.BokeninledsochavslutasavJohannaKoljonen,varsinledandetexttaruppfleraavdesakersomåterkommerideolikaberättelserna:denvagatacksamhetenöverattvaraseddochåtrådd,somgörattmanintesägerifrån;känslanavattsomkvinnahavarit”förvillig”ochdärmedfåskyllasigsjälv;denstarkakänslanavattabsolutinteviljavaratillbesvär,ochinteminstbristenpåinsiktomattdenegnakroppenbaraärensegenochingenannans.

MenKoljonenavslutaribokenssistatextmedattberättaomdenomvändasituationendärhonsjälvvaritdensominterespekteratgränser,ibeskrivningenavhurhonomedvetetutgåttifrånattmännenifrågabordevaratacksammaochredonärhonsignaleratsittintresse.

Dekönsrollsbefästabildernaavkvinnligochmanligsexualitetärnämligen,vilketframgårienmajoritetavbokenstexter,ingadammiga50-talskonstruktioner,utansynnerligennutidsnärvarandenärviflörtar,hånglarochligger.Synenpåmannensomständigtvilligärsåklichéetableradattdenskullekunnasägashablivitettinternaliseratkrav.Ochdärmannenskallvaraständigtredoattfå,skallkvinnanvaraständigtredoattge;detblirettlikainternaliseratkravattsomkvinnatasittansvarochtillfredsställadenupphetsningmansägshaskapat.

Somenrödtrådgenombokengårocksåskamkänslorna;skammenöverattmanbordehavetatbättre,attmanbordehasagtifrån,attmangenomtystnadochacceptansblivitensådanpersonmanaldrigtroddeattmanskullebli.Mengenomgåendeskrivsocksålättnadenfram,lättnadenöverattintevaraensam,överattäntligenfåberätta,överatthalästandrasberättelserochinsettattdetärdagsattslutaskämmas,dagsattslutatapåsignågonannansskuld.

Sammantagetblirde80sidornai”#prataomdet”ettslagsvardagensvittneslitteraturfrånsängkammaren,ellerensamlingbrukstextermedetttydligtsyfte,därdetkännsrättointressantattbedömalitterärakvalitéerellerstilhalt.Vibehöverdefinitivtprataomdet,förallasvårtbästa,ochalltsombidrartillettsådantsamtalbehöverspridasochläsas!

Annons
Annons
X

SofiaMirjamsdotterochJohannaKoljonen.

Foto: HENRIKMONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X